Kierownictwo Urzędu - Prezydent Miasta

 

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman

Rynek 41, p. 116

tel.  + 48 75 64 56 451, fax + 48 75 64 56 402

p.roman@um.boleslawiec.pl

 


Kompetencje:

Do zakresu zadań Prezydenta należy w szczególności: reprezentowanie Urzędu na zewnątrz, prowadzenie bieżących spraw Miasta, podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności, wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu, zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników, koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy, zwoływanie narad kierowników jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań, rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczących podziału zadań, udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu, przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy, upoważnianie swoich Zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta, pracowników samorządowych wydających decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w imieniu Prezydenta oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy miejskiej, ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych, wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Prezydenta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.


Dyżury:

Pokój Dzień Godziny
116 poniedziałek 1300 - 1600

Zapisy przyjmowane codziennie w godzinach pracy Urzędu, a w dniu przyjęć do godz. 13:00 w sekretariacie Urzędu Miasta, pok. 117. Telefonicznie pod numerem + 48 75 64 56 451.


Oświadczenia majątkowe


Sprawozdawczość z działalności Prezydenta Miasta

Wytworzył:
Maciej Małkowski
(2006-12-21)
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-12-21 14:32:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2021-03-08 15:49:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki