☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Bolesławiec
Herb Bolesławca przedstawia mury obronne z trzema wieżami. W bramie widnieje tarcza z czarnym orłem.

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2013

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 401-450
Nr  Data W sprawie Typ pliku
401/13 02.10.2013 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
402/13 04.10.2013 przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji pdf
403/13 14.10.2013 weryfikacji stawek amortyzacji dla majątku powstałego w wyniku realizacji Projektu "Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu" pdf
404/13 09.10.2013 powołania komisji odbiorowej zadania "Modernizacja skrzyżowania ul. Rumianków - Czerwonych Maków" pdf
405/13 09.10.2013 powołania komisji odbiorowej zadania "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego (w formule zaprojektuj i wybuduj) przy ul. Bielskiej nr 5 w Bolesławcu pdf
406/13 04.10.2013 powołania komisji odbiorowej zadania Remont i renowacja elewacji Ratusza Miejskiego w Bolesławcu w ramach zadania Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego na rynku w Bolesławcu w ramach programu Nowa Starówka pdf
407/13 14.10.2013 powołania Komisji Oceny Projektu Inwestycyjnego celem weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Projekt przebudowy wylotu kanału deszczowego do rzeki Bóbr w km 145+185 wraz z operatem wodno-prawnym pdf
408/13 14.10.2013 oddania w najem lokalu użytkowego przy ul. Komuny Paryskiej 8/1 w Bolesławcu pdf
409/13 14.10.2013 umorzenia należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w Bolesławcu przy ul. Żwirki i Wigury 12/34 pdf
410/13 14.10.2013 umorzenia należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki 12/1 pdf
411/13 14.10.2013 rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w Bolesławcu przy ul. Łokietka 5/6 pdf
412/13 14.10.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. B. Prusa do oddania w dzierżawę na okres 8 miesięcy - w drodze bezprzetargowej pdf
413/13 14.10.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Lubańskiej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
414/13 14.10.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w rejonie ulic: Jesionowej i Morelowej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej pdf
415/13 14.10.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej pdf
416/13 14.10.2013 obniżenia cen wywoławczych z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 4 i nr 5 w budynku przy ul. Drzymały Nr 7 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkiem, w związku z przeznaczeniem tych lokali do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
417/13 14.10.2013 powołania Kapituły VII edycji Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec obronioną na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami pdf
418/13 14.10.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi ul. Zygmunta Augusta - II etap pdf
419/13 14.10.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Śluzowej do oddania w dzierżawę na okres od 28.10.2013 r. do 03.11.2013 r. - w drodze bezprzetargowej pdf
420/13 14.10.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Mickiewicza do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
421/13 14.10.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w rejonie ulic: II Armii Wojska Polskiego, Jemiołowej i Widok w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej pdf
422/13 14.10.2013 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
423/13 14.10.2013 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
424/13 14.10.2013 obniżenia ceny wywoławczej do III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 11 w budynku przy ul. Chopina Nr 15 w Bolesławcu wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
425/13 14.10.2013 obniżenia ceny wywoławczej do III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 13 w budynku przy ul. Chopina Nr 15 w Bolesławcu wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu zabudowanego pdf
426/13 14.10.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym, położonej przy ul. Wąskiej w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
427/13 14.10.2013 ustalenia procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami pdf
428/13 14.10.2013 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
429/13 15.10.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Polnej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
430/13 15.10.2013 zmiany zarządzenia Nr 50/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bolesławiec pdf
431/13 15.10.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Kwiatowej Nr 3 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
432/13 15.10.2013 przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego - w trybie bezprzetargowym pdf
433/13 17.10.2013 powołania komisji odbiorowej zadania "Budowa miejsc postojowych przy sali gimnastycznej ul. Jana Pawła II w Bolesławcu" pdf
434/13 21.10.2013 ustalenia indywidualnych stawek amortyzacji dla majątku powstałego w wyniku realizacji projektu "Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu" pdf
435/13 21.10.2013 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Karola Miarki w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionego na tej nieruchomości budynku garażowego - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
436/13 21.10.2013 przekazania środków trwałych na rzecz Województwa Dolnośląskiego - Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu, w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku pdf
437/13 21.10.2013 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na "Adaptację pomieszczeń na Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec w Ratuszu miejskim przy Rynek 41 (Ratusz) - Etap I" pdf
438/13 23.10.2013 określenia zakresu materiałów planistycznych do przygotowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej na lata 2014-2024 pdf
439/13 30.10.2013 przeznaczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej przy ul. Ceramicznej 15 w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pdf
440/13 30.10.2013 obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę zabudowaną nr 212/2 wraz z budynkiem gospodarczym, położonej w Bolesławcu przy ul. Obrońców Helu nr 2a, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego pdf
441/13 30.10.2013 przeznaczenia gruntów niezabudowanych położonych w rejonie ulic Ptasiej i Widok w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej pdf
442/13 30.10.2013 obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 w klatce nr 14 budynku przy ul. Daszyńskiego Nr 14-15 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży - w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego pdf
443/13 30.10.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. B. Prusa do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej pdf
444/13 30.10.2013 zasad prowadzenia Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Bolesławiec pdf
445/13 30.10.2013 przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ul. Polnej Nr 4 w Bolesławcu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pdf
446/13 30.10.2013

określenia zasad najmu sal konferencyjnych, stanowiących własność Urzędu Miasta Bolesławiec oraz wysokość stawek ryczałtowych czynszu najmu

utraciło moc zarządzeniem nr 60/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 27 lutego 2015 r.

pdf
447/13 30.10.2013 obniżenia ceny wywoławczej z III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę niezabudowaną nr 452, położonej w obrębie ulic Majora Hubala-Orląt Lwowskich w Bolesławcu, w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży - w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego pdf
448/13 30.10.2013 przekazania środków trwałych na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu pdf
449/13 30.10.2013 przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej pdf
450/13 30.10.2013 przeznaczenia gruntu położonego w Bolesławcu przy ul. Zgorzeleckiej do oddania w dzierżawę na okres 8 miesięcy - w drodze bezprzetargowej pdf

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2013-10-08)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2013-10-08 09:16:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-15 14:39:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13522