2014 rok

Rejestr aktów prawa miejscowego Gminy Miejskiej Bolesławiec - 2014 r.
Tytuł aktu

Data i miejsce

publikacji

Data

wejścia w życie

Uchwała nr LV/458/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Bolesławiec na lata 2014-2018 2014-11-05 Dz. Urz. Woj. 2014.4601 29.10.2014
Uchwała nr LV/457/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości 2014-11-04 Dz. Urz. Woj. 2014.4564 19.11.2014 z mocą obowiązującą od 01.01.2015
Uchwała nr LIV/455/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 2014-09-30 Dz. Urz. Woj. 2014.3999 15.10.2014
Uchwała nr LIV/449/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2014-09-30 Dz. Urz. Woj. 2014.3998 15.10.2014
Uchwała nr LIV/447/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Bolesławiec odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i Prezydenta Miasta Bolesławiec, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-30 Dz. Urz. Woj. 2014.3997 30.09.2014
Uchwała nr LIV/446/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/203/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału miasta Bolesławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 2014-09-30 Dz. Urz. Woj. 2014.3996 30.09.2014

Uchwała nr LI/434/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz jej jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2014 r.

2014-06-27 Dz. Urz. Woj. 2014.2906 12.07.2014
Uchwała nr LI/429/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 2014-06-27 Dz. Urz. Woj. 2014.2905 12.07.2014
Uchwała nr LI/428/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2014-06-27 Dz. Urz. Woj. 2014.2904 12.07.2014 z mocą obowiązującą od 15.05.2014
Uchwała nr LI/427/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w miejskich przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec 2014-06-27 Dz. Urz. Woj. 2014.2903 12.07.2014
Uchwała nr L/417/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu "Zasłużony dla Miasta Bolesławiec" 2014-05-30 Dz. Urz. Woj. 2014.2543 14.06.2014
Uchwała nr L/416/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/82/2011 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe osób w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Bolesławiec 2014-05-30 Dz. Urz. Woj. 2014.2542 14.06.2014
Uchwała nr XLIX/409/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Bolesławiec odrębnych obwodów głosowania w wyborach do parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-03-31 Dz. Urz. Woj. 2014.1612 15.04.2014
Uchwała nr XLIX/408/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/203/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału miasta Bolesławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 2014-03-31 Dz. Urz. Woj. 2014.1611 15.04.2014
Uchwała nr XLIX/407/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/202/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału miasta Bolesławiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2014-03-31 Dz. Urz. Woj. 2014.1610 15.04.2014
Uchwała nr XLVIII/401/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/376/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2014-03-06 Dz. Urz. Woj. 2014.1146 21.03.2014
Uchwała nr XLVIII/399/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/276/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemniki na terenie miasta Bolesławiec 2014-03-06 Dz. Urz. Woj. 2014.1145 21.03.2014
Uchwała nr XLVIII/398/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec 2014-03-06 Dz. Urz. Woj. 2014.1144 21.03.2014
Uchwała nr XLVIII/397/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat w oddziałach żłobkowych w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu 2014-03-06 Dz. Urz. Woj. 2014.1143 21.03.2014 z mocą obowiązującą od 01.09.2014
Uchwała nr XLVII/384/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu 2014-02-06 Dz. Urz. Woj. 2014.561 21.02.2014
Uchwała nr XLVII/383/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną 2014-02-06 Dz. Urz. Woj. 2014.560 21.02.2014
Uchwała nr XLVII/382/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 oraz warunków odpłatności za przyznaną pomoc 2014-02-06 Dz. Urz. Woj. 2014.559 21.02.2014 z mocą obowiązującą od 01.01.2014
Uchwała nr XLV/372/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok 2014-02-03 Dz. Urz. Woj. 2014.470 18.12.2013 z mocą obowiązującą od 01.01.2014

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2014-01-16)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2014-01-16 13:26:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-19 12:58:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki