2015 rok

Rejestr aktów prawa miejscowego Gminy Miejskiej Bolesławiec - 2015 r.
Tytuł aktu Data i miejsce publikacji Data wejścia w życie Typ pliku
Uchwała nr XV/195/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych do stosowania na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec 2015-12-02 Dz. Urz. Woj. 2015.5192 17.12.2015 z mocą obowiązującą od 01.01.2016 r. pdf
Uchwała nr XV/194/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25.11.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/180/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-12-02 Dz. Urz. Woj. 2015.5191 17.12.2015 z mocą obowiązującą od 01.01.2016 r. pdf
Uchwała nr XV/191/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25.11.2015 r. w sprawie zmiany uchwały XLVII/400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec 2015-12-02 Dz. Urz. Woj. 2015.5190 17.12.2015 pdf

Uchwała nr XIV/183/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad jej ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek

zmieniona uchwałą nr XXIX/300/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2016 r.

2015-11-02 Dz. Urz. Woj. 2015.4414 17.11.2015 z mocą obowiązującą od 01.01.2016 r. pdf

Uchwała nr XIV/182/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

zmieniona uchwałą nr XVII/219/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 stycznia 2016 r.

2015-11-02 Dz. Urz. Woj. 2015.4413 17.11.2015 z mocą obowiązującą od 01.01.2016 r. pdf

Uchwała nr XIV/181/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28.10.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

zmieniona uchwałą nr XXIX/299/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2016 r. oraz uchwałą nr XXX/310/2016 rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2016 r.

2015-11-02 Dz. Urz. Woj. 2015.4412 17.11.2015 z mocą obowiązującą od 01.01.2016 r. pdf

Uchwała nr XIV/180/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28.10.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

utraciła moc uchwałą nr XXIX/298/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2016 r.

2015-11-02 Dz. Urz. Woj. 2015.4411 17.11.2015 z mocą obowiązującą od 01.01.2016 r. pdf
Uchwała nr XIV/179/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28.10.2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2015-11-02 Dz. Urz. Woj. 2015.4410 17.11.2015 pdf
Uchwała nr XIV/178/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28.10.2015 r. w sprawie powołania Bolesławieckiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu 2015-11-02 Dz. Urz. Woj. 2015.4409 17.11.2015 pdf
Uchwała nr XIII/171/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23.09.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/152/2015 Rady Miasta Bolesławiec w sprawie przyjęcia programu "Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny" 2015-09-28 Dz. Urz. Woj. 2015.3944 13.10.2015 pdf
Uchwała nr XIII/170/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23.09.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/238/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej 2015-09-28 Dz. Urz. Woj. 2015.3943 13.10.2015 pdf
Uchwała nr XIII/169/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23.09.2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-09-28 Dz. Urz. Woj. 2015.3942 01.01.2016 pdf

Uchwała nr XIII/168/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23.09.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemniki na terenie miasta Bolesławiec

zmieniona uchwałą nr XXIX/297/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2016 r.

utraciła moc uchwałą nr XXIII/271/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r.

2015-09-28 Dz. Urz. Woj. 2015.3941 01.01.2016 pdf

Uchwała nr XIII/167/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23.09.2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

zmieniona uchwałą nr XXXIII/339/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 lutego 2017 r.

2015-09-28 Dz. Urz. Woj. 2015.3940 01.01.2016 pdf
Uchwała nr XIII/166/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23.09.2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec 2015-09-28 Dz. Urz. Woj. 2015.3939 01.01.2016 pdf
Uchwała nr XIII/165/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23.09.2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2015-2020 2015-09-28 Dz. Urz. Woj. 2015.3938 13.10.2015 pdf
Uchwała nr XIII/160/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23.09.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: II Armii Wojska Polskiego, Gdańskiej, Piastów w Bolesławcu 2015-09-28 Dz. Urz. Woj. 2015.3937 13.10.2015 pdf
Uchwała nr XIII/159/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23.09.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic Kościuszki i Modłowej w Bolesławcu 2015-09-28 Dz. Urz. Woj. 2015.3936 13.10.2015 pdf
Uchwała nr XIII/158/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23.09.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: Zgorzeleckiej i W. Wróblewskiego w Bolesławcu 2015-09-28 Dz. Urz. Woj. 2015.3935 13.10.2015 pdf
Uchwała nr XIII/157/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23.09.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu 2015-09-28 Dz. Urz. Woj. 2015.3934 13.10.2015 pdf
Uchwała nr XIII/172/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23.09.2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej 2015-09-25 Dz. Urz. Woj. 2015.3929 10.10.2015 pdf
Uchwała nr XII/154/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26.08.2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Bolesławiec odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-08-31 Dz. Urz. Woj. 2015.3548 26.08.2015 pdf

Uchwała nr XII/152/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26.08.2015 r. w sprawie przyjęcia programu "Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny"

zmieniona uchwałą nr XIII/171/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 września 2015 r.

2015-08-31 Dz. Urz. Woj. 2015.3547 15.09.2015 pdf
Uchwała nr X/148/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 01.07.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/203/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26.09.2012 r. w sprawie podziału miasta Bolesławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 2015-07-08 Dz. Urz. Woj. 2015.3009 01.07.2015 pdf
Uchwała nr X/147/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 01.07.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/202/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26.09.2012 r. w sprawie podziału miasta Bolesławiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2015-07-08 Dz. Urz. Woj. 2015.3008 01.07.2015 pdf

Uchwała nr X/146/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 01.07.2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2015-2019

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.7.15.2015.MS1 z 31.07.2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w całości

2015-07.08 Dz. Urz. Woj. 2015.3007 23.07.2015 pdf

Uchwała nr X/137/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24.06.2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.7.14.2015.MS1 z 28.07.2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w całości

2015-06-26 Dz. Urz. Woj. 2015.2740 11.07.2015 pdf
Uchwała nr X/131/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24.06.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego na osiedlu Przylesie w Bolesławcu 2015-06-26 Dz. Urz. Woj. 2015.2739 11.07.2015 pdf
Uchwała nr X/130/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24.06.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. H. i W. Tyrankiewiczów w Bolesławcu 2015-06-26 Dz. Urz. Woj. 2015.2738 11.07.2015 pdf
Uchwała nr X/129/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24.06.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: Komuny Paryskiej, Zwycięstwa, Łasicka w Bolesławcu 2015-06-26 Dz. Urz. Woj. 2015.2737 11.07.2015 pdf
Uchwała nr VII/74/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20.05.2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec 2015-05-22 Dz. Urz. Woj. 2015.2336 06.06.2015 pdf
Zarządzenie nr 90/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 26.03.2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok 2015-05-19 Dz. Urz. Woj. 2015.2295 26.03.2015 pdf
Uchwała nr VI/68/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29.04.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/42/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów 2015-05-05 Dz. Urz. Woj. 2015.2055 20.05.2015 pdf
Zarządzenie nr 79/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 09.03.2015 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu w 2015 roku 2015-04-20 Dz. Urz. Woj. 2015.1831 09.03.2015 pdf
Uchwała nr V/57/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/400/2002 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002 r. dotyczącej zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec 2015-03-31 Dz. Urz. Woj. 2015.1455 15.04.2015 pdf
Uchwała nr V/54/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25.03.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy osiedlu Przylesie w Bolesławcu 2015-03-31 Dz. Urz. Woj. 2015.1454 15.04.2015 pdf
Uchwała nr V/53/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25.03.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu 2015-03-31 Dz. Urz. Woj. 2015.1453 15.04.2015 pdf
Uchwała nr V/52/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25.03.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławcu, obejmującej obszar położony w kwartale ulic: Leśna-Śluzowa-Obrońców Westerplatte-P. Skargi, obszar położony przy ulicy Lubańskiej oraz obszar położony w kwartale ulic: Orla-Kwiatowa-Gdańska-Rajska 2015-03-31 Dz. Urz. Woj. 2015.1452 15.04.2015 pdf
Uchwała nr IV/37/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25.02.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych: przy ulicy I. Daszyńskiego, w rejonie ulicy Ogrodowej, przy Alei Tysiąclecia oraz w rejonie ulicy B. Kosiby w Bolesławcu 2015-03-02 Dz. Urz. Woj. 2015.831 17.03.2015 pdf
Uchwała nr IV/44/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25.02.2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Bolesławiec odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-03-02 Dz. Urz. Woj. 2015.804 25.02.2015 pdf
Uchwała nr IV/43/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25.02.2015 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 2015-03-02 Dz. Urz. Woj. 2015.803 17.03.2015 pdf

Uchwała nr IV/42/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25.02.2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

zmieniona uchwałą nr VI/68/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29.04.2015 r.

2015-03-02 Dz. Urz. Woj. 2015.802 17.03.2015 pdf
Uchwała nr IV/40/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25.02.2015 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe 2015-03-02 Dz. Urz. Woj. 2015.801 17.03.2015 pdf

Uchwała nr IV/39/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25.02.2015 r. w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi

zmieniona uchwałą nr XXVI/280/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20.07.2016 r.

2015-03-02 Dz. Urz. Woj. 2015.800 17.03.3015 pdf
Uchwała nr III/31/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28.01.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Jarzębinowej w Bolesławcu 2015-02-03 Dz. Urz. Woj. 2015.362 18.02.2015 pdf
Uchwała nr II/29/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 r.

2015-01-19 Dz. Urz. Woj. 2015.193

17.12.2014 z mocą obowiązującą od 01.01.2015 pdf

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2015-01-14)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2015-01-14 13:13:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-11-02 15:13:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki