Zaproszenie

Prezydent Miasta Bolesławiec zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych opracowanej diagnozy Gminy Miejskiej Bolesławiec i określonych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. Diagnoza  obejmuje sferę społeczną, gospodarczą, środowiskową i przestrzenno – funkcjonalną.

Uprawnieni do udziału w konsultacjach są:

- mieszkańcy obszaru proponowanego do objęcia rewitalizacją oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego,

- mieszkańcy miasta Bolesławiec inni niż zamieszkali na proponowanym obszarze rewitalizacji,

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

- organy władzy publicznej;

- podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

            Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 2 marca 2016 r. do dnia 3 kwietnia 2016 r. w formie:

- zbierania  uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej. Wnioski i uwagi można dostarczyć drogą elektroniczną na adresrewitalizacja@um.boleslawiec.pl  lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec, z dopiskiem „Gminny Program Rewitalizacji”, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec od dnia 2 marca 2016 r. do dnia 3 kwietnia 2016 r.

- spotkania w sprawie projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, które odbędzie się w dniu 17 marca 2016 r. w godz. 16:00 -18:00 w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”, ul. F. Chopina 17, Bolesławiec.

- ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta Bolesławiec metodą wywiadu osobistego prowadzonego przez ankietera oraz za pomocą aktywnej ankiety umieszczonej na stronie internetowej miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.eu),

Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec, będącego przedmiotem konsultacji, jest Tomasz Gabrysiak, Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41 - Ratusz, pokój nr 305 w godzinach pracy urzędu, adres poczty elektronicznej:rewitalizacja@um.boleslawiec.pl.

            Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz ankieta  konsultacyjna dostępne będą od dnia 2 marca 2016 r.:

•  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce:  Gminny Program Rewitalizacji,

• na stronie internetowej miasta Bolesławie (www.boleslawiec.eu):  w zakładce Gminny   Program Rewitalizacji,

• w Urzędzie Miasta Bolesławiec, Biuro Obsługi Interesanta,  Rynek 41 – Ratusz, w godzinach pracy urzędu.

            Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

                                                   Prezydent Miasta Bolesławiec

    

 

                                                                     Piotr Roman

 

LINK do Projektu Uchwały:herb.png

 

LINK do ANKETY INTERNETOWEJ: herb.png

FEPOPT

Wytworzył:
Piotr Roman
(2016-03-02)
Udostępnił:
Rutyna Dariusz
(2016-03-02 21:14:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Rutyna Dariusz
(2016-03-02 21:16:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki