KU-SO 56 Rezygnacja z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 56

Wersja z dnia 01.06.2017 r.

Rezygnacja z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Rezygnacja z zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych

Druk zawiadomienia można otrzymać:

 • w Biurze Obsługi Interesanta - Plac. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (Biurowiec - parter, tel. 75 645-65-25, 75 645-65-26);
 • w Referacie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 702, 713, tel. 75 6456490; na stronie internetowej Urzędu Miasta www.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY:

Wolne od opłat.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (Termin ten może być przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.
 2. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 702, 713, tel. 75 645-64-90.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta ( Ratusz, wieżowiec), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

          Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania składając oświadczenie, co spowoduje, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 1. Stronie służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia
 2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:
  • osobiście przez wnioskodawcę,
  • za pośrednictwem poczty.

                      o formie odbioru decyduje wnioskodawca.

 1. W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja administracyjna.

Podstawa prawna:

 1. Art. 18 ust. 12  pkt 1-4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487).
 2. Art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016 r. , poz. 23 ze zm.)

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2017-06-01)
Udostępnił:
Urszula Marciniszyn
(2017-06-26 11:58:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariola Soja
(2020-09-18 09:55:23)