KU-SO 60 Zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 60

Wersja z dnia 01.06.2017 r.

Zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

           Załączniki:

 • kserokopia prawa jazdy – przy zmianie adresu lub nazwiska przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy;
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym transport ma być wykonywany z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu – również dokument stwierdzający prawo dysponowania nim – przy zmianie numeru rejestracyjnego lub pojazdu do wykonywania transportu drogowego taksówką;

Druk wniosku można otrzymać:

 • w Biurze Obsługi Interesanta - Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1 (Biurowiec - parter,  tel. 75 645-65-25, 75 645-65-26);
 • w Referacie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 702, 713, tel. 75 645-64-90;
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY:

Opłata za zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty, jak za udzielenie licencji (wnoszona przed odbiorem licencji)

Opłatę uiszcza się na rachunek Nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania Termin ten może być przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.
 2. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.
 3. Odbiór licencji odbywa się za okazaniem dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za zmianę licencji.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 702, 713, tel. 75 645-64-90.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta ( Ratusz, wieżowiec), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania składając oświadczenie, co spowoduje, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 1. Stronie służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia
 2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 2. W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja administracyjna.

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 7 ust. 2 pkt 2 lit. a, art. 14, art. 40 pkt 1, art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907)
 2. § 6 i § 26 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia  6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916)
 3. Art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2017-06-01)
Udostępnił:
Urszula Marciniszyn
(2017-06-26 12:56:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariola Soja
(2020-09-18 09:58:35)