KU-SO 47 Złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 47

Wersja z dnia 14.06.2019 r.

Złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony zgodnie z instrukcją  wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji     o Działalności Gospodarczej.
 • W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy dokument potwierdzający status pobytu na terytorium RP (albo jego notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię).

Druk wniosku można otrzymać:

 • w Biurze Obsługi Interesanta - Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 (wieżowiec - parter,
 • tel. 75 645 65 25),
 • w Referacie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Wydział Spraw Obywatelskich, Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 1 (wieżowiec – VII piętro, pok. 702, 713, tel. 75 645-64-90),
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl.
 • na stronie internetowej (wniosek) http://prod.ceidg.gov.pl

II. OPŁATY:

Wolne od opłat.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wniosek CEIDG-1 przedsiębiorca może złożyć w dowolnie wybranym urzędzie miasta lub gminy na terenie Polski.
 2. Po złożeniu wniosku organ gminy potwierdza tożsamość składającego wniosek oraz wydaje potwierdzenie przyjęcia wniosku.
 3. Jeżeli przedsiębiorca posiada kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP może za pośrednictwem strony www.firma.gov.pl złożyć wniosek w formie elektronicznej bezpośrednio do CEIDG.
 4. Przedsiębiorca może wypełnić wniosek na stronie www.firma.gov.pl , zapamiętać nadany mu numer kodu kreskowego (lub zapisać na dowolnym nośniku pamięci) i udać się do wybranego urzędu, gdzie wniosek można odtworzyć i podpisać.
 5. Jeżeli wniosek jest niepoprawny, system teleinformatyczny CEIDG informuje niezwłocznie składającego wniosek o niepoprawności tego wniosku.
 6. Formularz CEIDG-1 jest zintegrowanym zgłoszeniem do CEIDG, Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego i ZUS. Zgłasza się na nim rozpoczęcie, zmianę, zawieszenie, wznowienie i zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej.
 7. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG, z wyjątkiem wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy, składa się oświadczenia:     
 • że wobec osoby, której wpis dotyczy, nie orzeczono prawomocnie zakazów o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 • o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są wpisane do CEIDG. 
 1. Oświadczenia te składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenia zawiera w nich klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Wydział Spraw Obywatelskich, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, (wieżowiec – VII piętro,  pok. 702, 713, tel. 75 645-64-90).

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Od czynności organu gminy polegających na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych z przyjętego wniosku CEIDG-1, nie przysługują środki odwoławcze.
 2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec w godzinach pracy urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

 

VI. UWAGI:

 1. Wpis do CEIDG można pobrać poprzez wyszukiwarkę przedsiębiorców umieszczoną na stronie internetowej www.firma.gov.pl  lub  www.bizses.gov.pl .
 2. Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśniania co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna).
 3. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Opłatę wnosi się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 4. Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy, który umożliwia w szczególności załatwianie spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej oraz dostęp do informacji w tych sprawach.
 5. Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy nie prowadzi doradztwa w indywidualnych sprawach.

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647 ze zm.),
 2. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.),
 3. ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U.  z 2018 r. poz. 650 ze zm.),
 4. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649 ze zm.),
 5. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych  i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648),
 6. ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U z 2018 r. poz. 1629).

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2019-11-25)
Udostępnił:
Urszula Marciniszyn
(2017-06-26 15:10:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Chojnacka
(2020-08-25 15:31:15)