KU-SO 26 Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców

KU-SO 26 Reklamacje w sprawie nieprawidłowości  w spisie wyborców

KU-SO 26 Wersja z dnia 10.09.2021 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Druk  ( KU-SO 26/01)  można otrzymać w:

  •  Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz (tel. 75 645 64 01, 75 645 65 25)
  •  Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec parter okienko nr 1)
  •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Nie pobiera się

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja do  2 dni – obiór osobisty lub za pośrednictwem poczty.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich okienko nr 1 (wieżowiec-parter), tel. 75 645 65 42, 75 645 65 44

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu może wnieść w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec do Sądu Rejonowego w Bolesławcu.

VI. UWAGI:

  1. Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Bolesławiec reklamację  w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu, a w szczególności w sprawie:
  • pominięcia wyborcy w spisie wyborców,
  • wpisania do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania,
  • wpisania niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu wyborców,
  • ujęciu w spisie osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

       2. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu.

  3. Prezydent obowiązany jest rozpatrzyć reklamację, w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie.

       4. Decyzję, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wnoszącemu reklamację, a gdy dotyczy ona innych osób - również tym osobom.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

  2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319).

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2021-09-10)
Udostępnił:
Mariola Soja
(2017-08-14 13:13:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Chojnacka
(2021-10-06 12:37:38)