KU-FB 35 Ulgi podatkowe, wsparcie dla przedsiębiorców w związku z wystąpieniem COVID-19

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Informacje podstawowe:

 W dniu  17 września  2020 r.   przyjęto nowelizację  ustawy COVID-19 (Dz.U z 2020 r. poz 1747) i nadano   art.15zzzh nowe brzmienie tj.

- w  art.15zzzh ust.1 pkt 2 ustawy z  dnia 02 marca 2020 r.  o szczególnych  rozwiązaniach  związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych  chorób zakaźnych oraz  wywołanych nimi sytuacji  kryzysowych przewidziano, że „ wsparcie udzielone na podstawie art.67a §1 pkt 1 i 2  ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja  podatkowa w związku z COVID-19 – w przypadku podatku, którego termin  płatności upływa  po dniu 31 grudnia 2019 r, lub zaległości podatkowej powstałej po tym  dniu  w związku z COVID -19,  zgodne z  warunkami zawartymi  w komunikacie  Komisji-Tymczasowe  ramy środków pomocy  państwa w celu wsparcia  gospodarki w kontekście  trwającej  epidemii COVID -19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1) stanowi pomoc publiczną  mającą   na celu  zaradzenie poważnym  zaburzeniom w gospodarce”.

 W myśl  art.67b § 3  Ordynacji podatkowej  ww. ulgi stanowiące pomoc na COVID-19, mogą być udzielane jako pomoc indywidualna zgodna z programami rządowymi lub samorządowymi albo udzielane w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach.

Pomoc ta została w dniu 13 listopada 2020 r. zatwierdzona przez Komisję Europejską jako program pomocowy nr SA.57172 (2020/N).  Pomoc  publiczna w ramach tego programu może być udzielana od 13 listopada 2020 r.

  1. Wniosek:

W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą, należy przedłożyć:
a)  pisemny wniosek podatnika o udzielenie ulgi, z określeniem rodzaju ulgi oraz wskazaniem przeznaczenia wnioskowanej ulgi, zgodnie z brzmieniem art. 67b § 1 Ordynacji podatkowej, wskazać rodzaj wnioskowanej pomocy tj. jako pomoc  publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce (dotyczy  rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności).

     Do  wniosku  należy dołączyć:

   - dokumenty  potwierdzające spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po dniu 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego, i tym samym  pogorszenie  płynności finansowej (kserokopie  dokumentacji  obrazującej  kondycję  finansową  wnioskodawcy, w tym  sprawozdania finansowe (bilans,   rachunek    zysków i    strat, rachunkowa    księga  przychodów  i rozchodów).

      Na sytuację finansową mają wpływ wszystkie obroty uzyskane przez przedsiębiorcę niezależnie od miejsca ich uzyskania.  Przy określaniu stopnia spadku obrotów gospodarczych należy brać pod uwagę obroty stanowiące podstawę wyliczenia   dochodu  i jego   opodatkowanie w Polsce oraz te obroty, które zostały uzyskane i były podstawą wyliczenia podstawy opodatkowana w innym państwie członkowskim),

  b)  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną  związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz  jej skutków,  którego wzór określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010  nr 53, poz. 312 ze zm.) załącznik nr 3 rozporządzenia.

- druk  formularza

2.Ograniczenia  czasowe  umożliwiające  zastosowanie  ulgi związanej  z COVID-19:

   a)  zastosowanie  ulgi w spłacie na podstawie  Ordynacji podatkowej w związku z COVID-19 dotyczy podatku, którego termin płatności upływa  po 31 grudnia  2019 r. i  zaległości podatkowej  powstałej po 31 grudnia 2019 r. (program pomocowy)  ma na celu  wsparcie  przedsiębiorców   w czasie  trwania  pandemii),    

   b) pomoc musi być  udzielona  przed dniem 30 czerwca  2021 r., a  termin  odroczenia lub spłaty  ostatniej raty nie może  być  późniejszy  niż 31 grudnia 2022 r.

 3.  Zgodnie z treścią  art. 15zzzh, na podstawie art. 67a §1 pkt 1 i 2  ustawy  Ordynacja  podatkowa  organ podatkowy na wniosek podatnika z zastrzeżeniem art.67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

 1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

 2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

4. Zgodnie z art.  37  ust.   7  ustawy    z   dnia 30 kwietnia 2004 r.  o postępowaniu  w sprawach dotyczących  pomocy  publicznej, do czasu  przekazania przez podmiot  ubiegający się  o pomoc odpowiednich  informacji, pomoc nie  może  być  udzielona  temu   podmiotowi.

    W myśl art.39 ust.1  ww. ustawy,  podmiot  ubiegający się  o pomoc jest zobowiązany  do przekazywania informacji  dotyczącej go  pomocy publicznej, podmiotowi udzielającemu  pomocy  na żądanie, w zakresie  i terminach wskazanych  w żądaniu.

II. OPŁATY:

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja wydawana jest w terminie jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, wymagających przeprowadzenia postępowania i zebrania dowodów w ciągu dwóch miesięcy.

Do ww. terminów nie wlicza się terminów wyznaczonych do dokonania określonych czynności.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Finansowo-Budżetowy

Ratusz - Biuro Obsługi Interesanta, tel. 75 645 64 24

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Od decyzji Prezydenta Miasta Bolesławiec służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze ul. Górna 10-11, za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji i wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

VI. UWAGI:

Rodzaje  ulg  o jakie  można się ubiegać:

  -odroczenie terminu płatności  podatku lub  rozłożenia  zapłaty podatku na raty,

  -odroczenia  lub rozłożenia  na raty zapłaty zaległości  podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych  w terminie zaliczek  na podatek,

 Decyzje wydawane są po zbadaniu, czy spełnione zostały przesłanki wymienione w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa, tj. po ustaleniu czy występuje w sprawie ważny interes podatnika lub interes publiczny.

     Zgodnie z treścią uchwały Rady    Miasta    Bolesławiec  Nr XVI/124/07    z     dnia 28 listopada 2007 r. w   sprawie opłaty  prolongacyjnej (zmienionej  uchwałą Nr XIX/218/2020 Rady Miasta    Bolesławiec z    dnia   20   maja  2020 r.), opłaty    prolongacyjnej  nie   nalicza     się w sprawach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i innego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV.

2.Złożenie  wniosku o udzielenie  ulgi nie powoduje    wstrzymania    postępowania egzekucyjnego w  rozumieniu   ustawy z dnia 17.06.1996 r. o   postępowaniu    egzekucyjnym   w    administracji (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.).

Podstawa prawna:

- art. 207, art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325  ze  zm.),

-  § 2a    uchwały   Rady  Miasta    Bolesławiec    Nr XVI/124/07    z  dnia   28    listopada 2007 r. w   sprawie opłaty  prolongacyjnej (zmienionej  uchwałą Nr XIX/218/2020 Rady Miasta Bolesławiec z  dnia  20   maja 2020 r.),

- art. 37 ust. 7 i 9  ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.  o postępowaniu  w sprawach dotyczących  pomocy  publicznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 708 ze zm),

- art. 15zzzh ustawy z   dnia  02 marca 2020 r.  o szczególnych   rozwiązaniach   związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych  chorób zakaźnych oraz  wywołanych nimi sytuacji  kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1842 ze zm.)                           

Wytworzył:
Skarbnik Miasta - Małgorzata Gawlik
(2021-02-22)
Udostępnił:
Oktawian Biniek
(2021-02-22 15:54:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Oktawian Biniek
(2021-04-19 16:01:19)