Zaproszenie do konsultacji społecznych.

Prezydent Miasta Bolesławiec zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec

 

Uprawnieni do udziału w konsultacjach są:

·         mieszkańcy miasta Bolesławiec,

·         właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego,

·         podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

·         podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

·         jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

·         organy władzy publicznej;

·         podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od  14 grudnia 2016 r. do 15 stycznia 2017 r. w formie:

  • zbierania  uwag i wniosków w  formie papierowej oraz elektronicznej. Wnioski i uwagi można dostarczyć drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.boleslawiec.pl  lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec, z dopiskiem „Gminny Program Rewitalizacji”, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec od 14 grudnia 2016 r. do 14 stycznia 2017 r.,
  • spotkania konsultacyjnego w dniu 10 stycznia 2017 r., godz. 14:00 – 15:00, które odbędzie się w Sali Rajców bolesławieckiego ratusza,
  • zbierania uwag ustnych.

Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w sprawie będącej przedmiotem konsultacji jest Monika Rutyna, Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41 - Ratusz, pokój nr 113, tel. 75 645-64-16 w godzinach pracy urzędu, adres poczty elektronicznej: rewitalizacja@um.boleslawiec.pl.

·         Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec dostępny będzie od dnia 14 grudnia 2016 r.:

o    w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce:  Gminny Program Rewitalizacji,

o    na stronie internetowej miasta Bolesławie (www.boleslawiec.eu):  w zakładce Gminny   Program Rewitalizacji,

o    w Urzędzie Miasta Bolesławiec, Biuro Obsługi Interesanta,  Rynek 41 – Ratusz, w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 

LOGO

 

 

 

 

 

 

LINK do Projektu Uchwały:herb.png

Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2016-12-14)
Udostępnił:
Rutyna Dariusz
(2016-12-14 11:40:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Rutyna Dariusz
(2016-12-14 11:43:06)