Ogłoszenie z dnia 14.02.2017 r. Nabór członków Komitetu Rewitalizacji

Ogłoszenie

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 14 lutego 2017 r.

 

Prezydent Miasta Bolesławiec ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji

zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą nr XXXII/336/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Nabór trwa od 15 lutego 2017 r. do 15 marca 2017r.

Komitet pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Bolesławiec, stanowi forum współpracy i dialogu w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie.

ZASADY NABORU

1.    Komitet liczy nie więcej niż 36 członków, w tym: 

1)    nie więcej niż 2 przedstawicieli Rady Miasta Bolesławiec, 

2)    nie więcej niż 2 przedstawicieli Rady Seniorów w Bolesławcu, 

3)    nie więcej niż 2 przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec, 

4)    nie więcej niż 2 przedstawicieli środowiska architektów i urbanistów, 

5)    nie więcej niż 2 przedstawicieli środowiska gospodarczego, 

6)    nie więcej niż  9 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze Miasta Bolesławiec, w tym 3 zgłoszonych przez organizacje świadczące na rzecz mieszkańców usługi  z            zakresu pomocy społecznej, 3 zgłoszonych przez organizacje działające na rzecz lokalnej kultury,   3 zgłoszonych przez organizacje działające na rzecz rozwoju aktywności sportowej i rekreacyjnej          mieszkańców; 

7)    nie więcej niż 2 przedstawicieli spośród zarządców wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. 

8)    nie więcej niż 6 mieszkańców Miasta Bolesławiec, innych niż wymienieni w pkt. 1-8 i nie reprezentujących jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Bolesławiec.

2.    Dodatkowo Prezydent Miasta powoła w skład Komitetu Rewitalizacji, nie więcej niż 9 przedstawicieli wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych podległych samorządowi Miasta Bolesławiec, odpowiedzialnych za wykonywanie zadań związanych z rewitalizacją.

3.    Każdy z członków Komitetu musi być mieszkańcem Miasta Bolesławiec. 

4.    W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych do członkostwa  w Komitecie w każdej z grup wymienionych w § 2 ust 1, Prezydent Miasta Bolesławiec zorganizuje spotkanie, podczas którego  składający deklaracje wybiorą spośród siebie członków Komitetu. Z przebiegu wyborów sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni.

Wypełnione i podpisane Formularze Zgłoszeniowe należy złożyć w jeden z następujących sposobów:

1.    Drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.boleslawiec.pl (należy przesłać skan podpisanego dokumentu),

2.    Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41 –Ratusz, 59-700 Bolesławiec, z dopiskiem „Komitet Rewitalizacji” (decyduje data wpłynięcia do Urzędu Miasta),

3.    Osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec.

Po zakończeniu procesu naboru zostanie sporządzony protokół.

Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w sprawie jest Monika Rutyna, Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41 - Ratusz, pokój nr 113, tel. 75 645-64-16 w godzinach pracy urzędu, adres poczty elektronicznej: rewitalizacja@um.boleslawiec.pl.

Formularz: TUTAJ

LOGO

Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2017-02-14)
Udostępnił:
Rutyna Dariusz
(2017-02-14 14:56:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Rutyna Dariusz
(2017-02-14 14:57:24)