KU-OR 01 Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

KU-OR 01 Wersja z dnia 28 września 2023 r.

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony w dowolnej formie (ustnie, pisemnie, drogą elektroniczną). Sugerowany wzór wniosku jest dostępny w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej - DRUK KU-OR 01-01

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie wymaga uzasadnienia, nie wymaga wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

II. OPŁATY

Bez opłat – z zastrzeżeniem sytuacji, w której Urząd Miasta ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Urząd Miasta może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom udostępnienia tej informacji. Informacja zostanie udostępniona po uiszczeniu należnej opłaty. O wysokości opłaty oraz sposobie jej uiszczenia wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Urząd Miasta powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej następuje w formie określonej we wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej jest wydawana w formie decyzji administracyjnej (do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego). Umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w formie decyzji administracyjnej (do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego).

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wyznaczeni pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z właściwością rzeczową.

Pisemne wnioski można składać w Biurze Obsługi Interesanta (Rynek 41 - Ratusz), elektronicznie: umboleslawiec@um.boleslawiec.pl, poprzez platformę ePUAP.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

VI. UWAGI:

  • udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec,
  • udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie określonej we wniosku,
  • jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie wskazanej we wniosku, Urząd Miasta, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem, wskazując jednocześnie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja publiczna może zostać udostępniona; jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się,
  • prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Klauzula informacyjna

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-09-28)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2017-06-12 15:44:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2023-10-03 11:16:34)