KU-MiG 02 - Wydanie opinii o zgodności projektów podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec.

KU-MiG 02

Wersja z dnia 15 marca 2021 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Wydanie opinii o zgodności projektów podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec

 

I. Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie opinii o zgodności podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Druk KU-MiG 02/01,
- 4 egz. wstępnego projektu podziału sporządzonego na mapie zasadniczej.

Druk wniosku można pobrać w:
- Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525),
Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej ( wieżowiec – III piętro, pok. 313),
na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Podanie składa się w osobiście/za pośrednictwem poczty w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec lub poczty elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres umboleslawiec@um.boleslawiec.pl lub profilem zaufanym ePUAP.

II. Opłaty:

- nie pobiera się.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- nie załatwiono sprawy w terminie;

- postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

DRUK ponaglenia

IV. Usługę realizuje:

Urząd Miasta Bolesławiec - Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej, Referat Gospodarki i Informacji Przestrzennej  

Pl. Piłsudskiego nr 1, piętro III, pokoje 313, 314

telefony:  75 645-65-19, 75 645-65-20 , fax: 75 645-65-20

e-mail: m.gesikowska@um.boleslawiec.pl

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski:

Zażalenie na postanowienie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, (zażalenie składa się w sekretariacie urzędu lub w BOI). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. Uwagi:

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Podstawa prawna:
- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
art. 71, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
- a
rt. 123, art. 124, art. 125 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie miasta Bolesławiec,
art.93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2021-03-15)
Udostępnił:
Moskiewicz Monika
(2017-06-13 08:12:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2021-03-22 13:53:18)