KU-MiG 03 - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec.

KU-MiG 03

Wersja z dnia 1 września 2023 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec.

I. Wymagane dokumenty:

- Wniosek  o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Druk KU-MiG 03/01,
- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Druk wniosku można pobrać w:

- Biurze Obsługi Interesanta – ul. Rynek 41  - Ratusz (parter),  tel. 75 6456401, 75 6456525,
- Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej (wieżowiec – I piętro, pok. 112, 101),
- na stronie internetowej Urzędu Miasta

II. Opłaty:

Opłatę skarbową za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta nr 98 10202137 0000 9002 0046 4230 przed dokonaniem czynności podlegającej opłacie:

- za wypis - 30,00 zł – do 5 stron, 50 zł powyżej 5 stron,
- za wyrys - 20,00 zł – za każdą rozpoczętą stronę A4.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- nie załatwiono sprawy w terminie;
- postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). 

DRUK ponaglenia

IV. Usługę realizuje:

Urząd Miasta Bolesławiec - Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej, Referat Gospodarki i Informacji Przestrzennej

Pl. Marsz. J. Piłsudskiego nr 1, piętro I, pokoje 112, 101 
telefony:  75 645-65-19, 75 645-65-20 , fax: 75 645-65-20,
e-mail : m.gesikowska@um.boleslawiec.pl

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski:

Zażalenie na postanowienie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, (zażalenie składa się w sekretariacie urzędu lub w BOI). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. Uwagi:

W przypadku braku dokumentów wymienionych we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. 

Podstawa prawna:

- art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie miasta Bolesławiec;
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządz. o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2023-09-01)
Udostępnił:
Moskiewicz Monika
(2017-06-13 08:40:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Moskiewicz Monika
(2023-12-05 08:32:50)