KU-MiG 03 - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec.

KU-MiG 03

Wersja z dnia 15 marca 2021 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec.

I. Wymagane dokumenty:

  • Wniosek  o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Druk KU-MiG 03/01,
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Druk wniosku można pobrać w:

  • Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525),
  • Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej ( wieżowiec – III piętro, pok. 313),
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta

II. Opłaty:

Opłatę skarbową za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta nr 98 10202137 0000 9002 0046 4230 przed dokonaniem czynności podlegającej opłacie:

- za wypis - 30,00 zł – do 5 stron, 50 zł powyżej 5 stron,

- za wyrys - 20,00 zł – za każdą rozpoczętą stronę A4.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- nie załatwiono sprawy w terminie;

- postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). 

DRUK ponaglenia

IV. Usługę realizuje:

Urząd Miasta Bolesławiec - Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej, Referat Gospodarki i Informacji Przestrzennej

Pl. Piłsudskiego nr 1, piętro III, pokoje 313, 314

telefony:  75 645-65-19, 75 645-65-20 , fax: 75 645-65-20,

e-mail : m.gesikowska@um.boleslawiec.pl

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski:

Zażalenie na postanowienie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, (zażalenie składa się w sekretariacie urzędu lub w BOI). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. Uwagi:

W przypadku braku dokumentów wymienionych we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. 

Podstawa prawna:

- art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie miasta Bolesławiec,
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2021-03-15)
Udostępnił:
Moskiewicz Monika
(2017-06-13 08:40:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Moskiewicz Monika
(2021-03-19 09:25:07)