KU-MiG 04 - Składanie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

KU-MiG 04

Wersja z dnia 15 marca 2021 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Składanie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

I. Wymagane dokumenty:

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu - Druk KU-MiG 04/01

Druk wniosku można pobrać w:

- Biurze Obsługi Interesanta - pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (wieżowiec-parter,  tel. 75 6456525, 75 6456526),

- Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej ( wieżowiec – III piętro, pok. 313),

na stronie internetowej Urzędu Miasta

Podanie składa się w osobiście/za pośrednictwem poczty w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec lub poczty elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres umboleslawiec@um.boleslawiec.pl lub profilem zaufanym ePUAP.

II. Opłaty:

Nie dotyczy

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Nie dotyczy 

IV. Usługę realizuje:

Urząd Miasta Bolesławiec - Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej, Referat Gospodarki i Informacji Przestrzennej

Pl. Piłsudskiego nr 1, piętro III, pokoje 313, 314

telefony:  75 645-65-10, 75 645-65-19, 75 645-65-20 , fax: 75 645-65-20,

e-mail : m.gesikowska@um.boleslawiec.pl.

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski:

Nie przysługuje

VI. Uwagi:

- uwagi należy składać zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i obwieszczeniu o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu

- uwaga, która wpłynie po terminie, pozostanie bez rozpatrzenia. 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządz. o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2021-03-15)
Udostępnił:
Moskiewicz Monika
(2017-06-13 08:50:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2021-03-22 13:56:28)