KU-MiG 18 - Oddanie nieruchomości w trwały zarząd / wygaszenie trwałego zarządu na nieruchomości

KU-MiG 18

Wersja z dnia 1 września 2023 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd / wygaszenie trwałego zarządu na nieruchomości

 

I. Wymagane dokumenty:

Z wnioskiem o ustanowienie trwałego zarządu występuje jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

1. Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd (Druk KU-MiG 18/01) powinien zawierać:

- nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, na rzecz której jest ustanawiany trwały zarząd;

- oznaczenie i powierzchnię nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków;

- cel, na jaki nieruchomość ma być oddana w trwały zarząd;

- czas, na który trwały zarząd ma być ustanowiony (tj. oznaczony lub nieoznaczony);

- uzasadnienie

2. Wniosek o wygaśnięcie trwałego zarządu co całej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się ona zbędna (Druk KU-MiG 18/02), powinien zawierać:

- nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej;

- oznaczenie i powierzchnię nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków;

- uzasadnienie – informacja, że cała nieruchomość lub jej część stała się zbędna;

3. Wniosek o przekazanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi Druk KU-MiG 18/01 powinien zawierać:

- nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, na rzecz której jest ustanawiany trwały zarząd;

- oznaczenie i powierzchnię nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków;

- cel, na jaki nieruchomość ma być oddana w trwały zarząd;

- czas, na który trwały zarząd ma być ustanowiony (tj. oznaczony lub nieoznaczony);

- uzasadnienie;

Załączniki:

- zgoda organów nadzorujących te jednostki

Wnioski- do pobrania w: Biurze Obsługi Interesanta; Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pok.109; ze strony internetowej Urzędu Miasta.

Podanie składa się w osobiście/za pośrednictwem poczty w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec lub poczty elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres umboleslawiec@um.boleslawiec.pl lub profilem zaufanym ePUAP.

II. Opłaty:

1. Za nieruchomość oddaną w trwały zarząd pobiera się opłaty roczne, z wyłączeniem nieruchomości oddanych pod drogi publiczne, parki, zieleńce, ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne oraz rezerwaty przyrody.

2. Opłaty z tytułu trwałego zarządu ustala się stosownie do art. 83 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - według stawki procentowej od ceny nieruchomości ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 tej ustawy.

Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana, i wynosi:

- za nieruchomości oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,1% ceny;

- za nieruchomości oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych, działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, a także na siedziby organów władzy i administracji publicznej niewymienionych w art. 60 ust. 1 - 0,3% ceny;

- za pozostałe nieruchomości - 1% ceny.

W sytuacjach szczególnych, opłaty z tytułu trwałego zarządu ustala się stosownie do art. 84 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- nie załatwiono sprawy w terminie;

- postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

DRUK ponaglenia

IV. Usługę realizuje:

Urząd Miasta Bolesławiec, pl. Marszałka Piłsudskiego nr 1 – Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej, I piętro, pokój 109, tel. 75/645 65-11 

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski:

1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji, służy stronie odwołanie tylko do SKO za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.W celu przyspieszenia uzyskania decyzji ostatecznej strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania musi zostać złożone przez stronę przed organem, który wydał decyzję.

2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do WSA we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

Uwaga:

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji, tj. brak możliwości zaskarżenia decyzji do WSA.

VI. Uwagi:

1. Doręczenie decyzji stronie osobiście w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej lub przesłanie decyzji pocztą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Przekazanie ostatecznej decyzji: Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych, Starostwo Powiatowe – Ewidencja Gruntów.

2. W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja (KU-SO16), jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja jest dobrowolna. Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2023-09-01)
Udostępnił:
Moskiewicz Monika
(2017-06-13 10:53:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Moskiewicz Monika
(2023-09-06 12:07:16)