KU-MiG_06 - Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

 KU-MiG 06

 Wersja z dnia 1 września 2023 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

I. Wymagane dokumenty:

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy:

  druk KU- MiG 06/01 – dla najemców, którym nie przysługuje bonifikata od ceny sprzedawanego lokalu mieszkalnego,

 -  druk KU- MiG 06/02 – dla najemców, którym przysługuje 90% bonifikata od ceny sprzedawanego lokalu mieszkalnego

 do pobrania w:

- Biurze Obsługi Interesanta (ul. Rynek 41– Ratusz, parter),

- Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej (pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, wieżowiec,
I piętro, pokój nr 106),
- ze strony internetowej Urzędu Miasta,

 Najemca lokalu mieszkalnego zainteresowany wykupem swojego lokalu powinien wypełnić wniosek oraz potwierdzić go w:  

- dziale Lokalowo - Czynszowym MZGM w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 23
- biurze aktualnego zarządcy nieruchomości a następnie zgłosić się w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej -  biurowiec przy Pl. Piłsudskiego 1. 

Do wniosku należy dołączyć:

a)  kserokopię aktualnej umowy najmu
b)  kserokopię decyzji o przydziale lokalu.

Podanie składa się w osobiście/za pośrednictwem poczty w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec lub poczty elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres umboleslawiec@um.boleslawiec.pl lub profilem zaufanym ePUAP.

II. Opłaty:

Na podstawie uchwały Nr XLVII/400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec – ze zmianami:

1. bezprzetargowa sprzedaż lokalu mieszkalnego zbywanego jako odrębna nieruchomość może  być  dokonywana  wyłącznie  za  jednorazową  zapłatą  ceny  sprzedaży przed zawarciem aktu notarialnego,

2. od ceny  sprzedawanego  lokalu  mieszkalnego  w  budynku,  w  którym  pozostały nie więcej niż dwa lokale mieszkalne, będące własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec, udziela się bonifikaty w wysokości 90 %.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Procedura przygotowania lokalu do sprzedaży.

Termin przygotowania do sprzedaży: (od momentu wpływu wniosku najemcy do  końcowego etapu tj. przygotowania protokołu) - około 5 miesięcy. W przypadku konieczności podjęcia dodatkowych prac geodezyjnych, wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności dotyczących powierzchni lokalu wynikających z inwentaryzacji, umowy najmu i operatu szacunkowego, realizacji uchwał Wspólnot Mieszkaniowych oraz w przypadku napływu zwiększonej liczby wniosków- termin ten może ulec wydłużeniu.

Uwaga: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej.

IV. Usługę realizuje:

Urząd Miasta Bolesławiec - Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej, Pl. Piłsudskiego nr 1, I piętro, pokój 106, telefony: 75/645-65-12, 75/645-65-14

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski:

Nie przysługuje.

VI. Uwagi:

1. Podpisanie i odbiór porozumienia przez najemcę następuje w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej.

2. W kancelarii notarialnej zostaje podpisany akt notarialny sprzedaży z najemcą lokalu.  

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny,

- uchwała Nr XLVII/400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 90 poz. 1501 ze zm.),

- zarządzenie  Nr  69/2016  Prezydenta  Miasta  Bolesławiec  z  dnia  1 marca  2016 r. w sprawie określenia  zasad  ustalania  ceny  sprzedaży  lokali  mieszkalnych i użytkowych sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców;

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2023-09-01)
Udostępnił:
Sopko Jolanta
(2017-06-13 14:18:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Moskiewicz Monika
(2023-09-06 11:21:06)