KU-MiG 14 Sprzedaż garaży na rzecz najemców.

KU-MiG 14

Wersja z dnia 4 stycznia 2022 r.

Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej

Sprzedaż garaży na rzecz najemców.

I. Wymagane dokumenty:

WNIOSEK - Druk KU-MiG 14/01

do pobrania w: Biurze Obsługi Interesanta, Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej

- biurowiec, ze strony internetowej Urzędu Miasta,

Najemca lokalu zainteresowany wykupem swojego garażu powinien wypełnić wniosek oraz  potwierdzić go w:
- dziale Lokalowo - Czynszowym  MZGM w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 23 
- dziale Eksploatacyjno- Komunalnym MZGM w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 23
- Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta (biurowiec przy Pl. Piłsudskiego 1).

Do wniosku należy dołączyć:

a) kserokopię aktualnej umowy najmu.

b) kserokopia dowodu wpłaty

II. Opłaty:

Nabywca ponosi opłaty z tytułu sporządzenia wyceny nieruchomości, podziału geodezyjnego, wykonania uproszczonej inwentaryzacji budowlanej i uzyskania zaświadczenia o samo-dzielności lokalu oraz umowy notarialnej.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Termin przygotowania do sprzedaży: (od momentu wpływu wniosku najemcy do końcowego etapu tj. przygotowania porozumienia) - ok. 4 miesięcy.

W przypadku konieczności podjęcia dodatkowych prac geodezyjnych, wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności dotyczących powierzchni garażu wynikających

z inwentaryzacji, umowy najmu i operatu szacunkowego, realizacji uchwał Wspólnot Mieszkaniowych - termin ten może ulec wydłużeniu.

Uwaga: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w tut. Wydziale. 

IV. Usługę realizuje:

Urząd Miasta Bolesławiec pl. Marszałka Piłsudskiego 1 – Wydział Mienia i Gospodarki przestrzennej,  I piętro, pokój 109, tel. 75/645 65-17  

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski:

Nie przysługuje.

VI. Uwagi:

Podpisanie i odbiór Porozumienia przez stronę następuje osobiście w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej. 

W kancelarii Notarialnej zostaje podpisany akt notarialny sprzedaży z dotychczasowym najemcą garażu.  

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

- Uchwała nr XXXIII/282/08 Rady Miasta Bolesławiec  z dnia 17 grudnia  2008 r. w sprawie zasad zbywania garaży komunalnych;

- Zarządzenie  Nr 56/09 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za zbywane garaże komunalne w trybie 
bezprzetargowym (ze zmianami);

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2022-01-04)
Udostępnił:
Sopko Jolanta
(2017-06-14 10:16:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Moskiewicz Monika
(2022-01-18 13:58:43)