KU-ZI 01 Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi publicznej

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Zamówień Publicznych

i Inwestycji Miejskich


KU-ZI 01 Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi publicznej

Wersja z dnia 9 września 2021 r.


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o uzgodnienie zjazdu z drogi publicznej zawierający: wnioskodawcę, lokalizację zjazdu, specyfikę zjazdu tj. indywidualny czy publiczny  -  druk wniosku

Załączniki do wniosku:   

1) plan sytuacyjny – aktualna mapa do celów projektowych lub opiniodawczych z zaznaczoną lokalizacją zjazdu,

2) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;

3) jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika – pełnomocnictwo + dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej;

4) jeżeli uzgodnienie dotyczy zjazdu publicznego – dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

Druk wniosku można pobrać:

- w Biurze Obsługi Interesanta;

- w Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich (Biurowiec V piętro, pokój nr 506);

- ze strony internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl      Druk KU-ZI 01


II. OPŁATY

Za wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu publicznego - 82 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec w PKO BP S.A. Oddział Bolesławiec

nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

(część III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Zwolnienia: Jeżeli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym, zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa - 17 zł  na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec w PKO BP S.A. Oddział Bolesławiec nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

(część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).


III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie uzgodnienia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, od dnia wszczęcia postępowania, to jest od daty złożenia kompletnego wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym powyżej (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, ul. Górna 10-11, 58-500 Jelenia Góra, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec.


IV. USŁUGI REALIZUJE

Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich,

Biurowiec - Pl. Piłsudskiego 1, V piętro, pok. nr 506,

tel. 75 645 65 07.


V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, ul. Górna 10-11, 58-500 Jelenia Góra, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec
i składa w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec - Rynek 41 (Ratusz).


VI. UWAGI:

- Wniosek należy złożyć również w przypadku przebudowy istniejącego zjazdu,

Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą, może skrócić termin załatwienia sprawy,

- W przypadku posesji stanowiącej współwłasność, wniosek musi być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli,

- W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Biura Obsługi Interesanta lub Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich – Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, V piętro, pokój nr 506, tel. 75-645-65-07.


Podstawa prawna:

- art. 29 ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2021-09-09)
Udostępnił:
Rutyna Dariusz
(2017-06-27 12:33:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Fecyk Justyna
(2021-10-12 12:38:43)