KU-SO 56 Rezygnacja z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych

/public/get_file.php?id=235677Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 56

Wersja z dnia 20.10.2023 r.

Rezygnacja z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony wniosek o rezygnację z zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach detalicznych lub gastronomicznych.

2. pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej (jeżeli wnioskodawca jest obowiązany do uiszczenia).

Druk  można otrzymać:

 • w Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz, tel. 75 645-64-01,
 •  w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, (wieżowiec - II piętro pok. 208), tel. 75 645 64 91,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec PKO BP S.A. O/Bolesławiec  Nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Wniosek o rezygnację zezwolenia można złożyć w formie pisemnej osobiści/przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty lub w formie dokumentu elektronicznego, który wymaga uwierzytelnienia na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. poprzez jego opatrzenie podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,
 2. Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku,
 3. Złożony wniosek podlega ocenie organu, który po sprawdzeniu jej kompletności, bada uprawnienie wnioskodawcy do jej złożenia,

W wyniku tego działania organ:

 • wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków, jeżeli wniosek zawiera braki formalne,
 • jeżeli wniosek jest kompletny lub od momentu jego uzupełnienia prowadzi postępowanie wyjaśniające,
 • postępowanie to kończy decyzja administracyjna o wygaszeniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Decyzja zostaje wydana nie później niż w ciągu 2 m-cy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym organ zawiadamia strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.

     4. Doręczenie decyzji (w zależności od żądania wnioskodawcy) następuje w; 

 • w wydziale (odbiór osobisty lub przez pełnomocnika),
 • w formie przesyłki listowej za potwierdzeniem odbioru.

 

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

 Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1,(wieżowiec II piętro, pok. 208), tel. 75 645-64-91.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta ( Ratusz ), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

          Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania składając oświadczenie, co spowoduje, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 1. Stronie służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia
 2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 1300 -1600.

VI. UWAGI:

Wypełniony wniosek o rezygnację z zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach detalicznych lub gastronomicznych należy złożyć najpóźniej w terminie 14 dni od dnia:

 • likwidacji punktu sprzedaży (osoby prawne),
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

przypadku:

 • likwidacji punktu sprzedaży należy za dni korzystania z zezwolenia uiścić opłatę,
 • zakończenia działalności gospodarczej należy dokonać zmiany w CEIDG poprzez wykreślenie adresu punktu sprzedaży,
 • wykreślenie działalności gospodarczej należy wykreślić wpis w CEIDG,
 • na drzwiach wejściowych do punktu sprzedaży należy umieścić stosowną informację.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 4. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-20)
Udostępnił:
Marciniszyn Urszula
(2017-06-26 11:58:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechota Bogusława
(2023-10-30 10:35:59)