KU-SO 57 Uzyskanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 57

Wersja z dnia 20.10.2023 r.

Uzyskanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
 • Wykaz zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
 • Pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone).
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli dokumenty załączane do wniosku poświadczył urzędnik lub jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

       Druk wniosku można otrzymać:

 • w Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz  tel. 75 645-64-01,
 •  w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 1, (wieżowiec II pietro , pok. 208), tel. 75 645-64-91,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY:

 1. Opłata za zezwolenie na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych wynosi:
 • 1,4% - wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 1,4% - wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2,7% - wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
 1. Opłata skarbowa:

-   17 zł - za złożenie pełnomocnictwa,

-    5 zł - za poświadczenie zgodności kopii zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec

PKO BP S.A. O/Bolesławiec Nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych wraz  z wymaganymi załącznikami przedsiębiorca składa w Urzędzie Miasta  osobiście/za pośrednictwem poczty w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który wymaga uwierzytelnienia na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. poprzez jego opatrzenie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP.
 2. Jeżeli wniosek jest kompletny wszczyna się postępowanie, jeżeli nie jest kompletny wzywa się do uzupełnienia braków.
 3. Wniosek zostaje rozpatrzony nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Termin ten może być przedłużony, o czym zawiadamia się stronę i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.
 4. Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości przez wnioskodawcę lub pełnomocnika oraz uiszczeniu opłaty za wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

 

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich,

Plac marsz. Józefa Piłsudskiego 1,(wieżowiec II piętro, pok. 208), tel. 75 645-64-91.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta ( Ratusz, wieżowiec), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania składając oświadczenie, co spowoduje, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 2. Stronie służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 1300 -1600.

VI. UWAGI:

 1. Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych może otrzymać przedsiębiorca, którego dotychczasowe zezwolenie wygasło z następujących przyczyn:
 • likwidacja punktu sprzedaży,
 •  upływ terminu ważności zezwolenia,
 • zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 • zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 • niezłożenia w ustawowym terminie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w ustawowo określonej wysokości oraz w ustawowych terminach.
 1. Termin zezwolenia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia dotychczasowego zezwolenia.
 2. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż zapasów.
 3. W przypadku utraty przez przedsiębiorcę fizycznego egzemplarza zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych, można wystąpić o wydanie uwierzytelnionej kopii tego zezwolenia.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

3) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

4) ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-20)
Udostępnił:
Marciniszyn Urszula
(2017-06-26 12:15:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechota Bogusława
(2023-10-30 10:30:01)