KU-SO 58 Zgłoszenie do ewidencji obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 58

Wersja z dnia 20.10.2023 r.

Zgłoszenie do ewidencji obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Miasta Bolesławiec.

Załączniki:

  • Opis obiektu,
  • Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

 

Druk zgłoszenia można otrzymać:

  • w Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz, tel. 75 645-64-01,
  • w  Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, (wieżowiec II piętro, pok. 208), tel. 75 645-64-91,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY:

1. Zgłoszenie wolne  jest od opłaty.

2. Opłata skarbowa:

- 17 zł za złożenie pełnomocnictwa (jeśli obowiązuje),

- 17 zł za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie świadczenia usług hotelarskich,

Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec PKO  BP S..A. O/ Bolesławiec Nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni do dna złożenia wniosku.

IV. USŁUGĘ  REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, (wieżowiec II piętro, pok. 208), tel. 75 645-64-91

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

W przypadku odmowy wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

VI. UWAGI:

1. Na terenie Miasta Bolesławiec ewidencję innych obiektów, w których są usługi hotelarskie prowadzi Prezydent Miasta Bolesławiec.

2. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania do Wydziału Spraw Obywatelskich informacji o następujących zmianach:

- zaprzestania świadczenia usług,

- uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,

- zmianie działalności sezonowej na stałą i odwrotnie,

- zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie numeru telefonu,a także - o ile posiada- o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,

- zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych.

3. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję obiektów hotelarskich o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczone zakresu świadczonych usług oraz zdarzenia powodujących przejściowo wstrzymanie świadczonych usług.

4. Ewidencja jest jawna w części objętej wpisem do kart ewidencyjnych obiektu.

5. Organ prowadzący ewidencję ma prawo kontrolować, w zakresie swojej właściwości miejscowej, przestrzeganie wymagań budowlanych, sanitarnych, przeciwpożarowych oraz minimalnych wymagań, co do wyposażenia innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

6. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji zgodnie z Kodeksem Wykroczeń podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Podstawa prawna:

  1. art. 35 ust. 1 pkt 2 i ust. 4, art. 38 ust. 2 i  3, art, 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust.  3 i 4 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie ),
  2. art.217 §2 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  3. art. 601 paragraf 4 pkt 3 Kodeksu Wykroczeń ustawa z dnia 20 maja 1971 r.,
  4. ustawa z dnia 6 marca 2018 2018 r. Prawo Przedsiębiorców.

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-20)
Udostępnił:
Marciniszyn Urszula
(2017-06-26 12:30:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechota Bogusława
(2023-10-30 10:23:15)