KU-ZI 02 Zajęcie pasa drogowego

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Zamówień Publicznych

i Inwestycji Miejskich


KU-ZI 02   Zajęcie pasa drogowego

Wersja z dnia 10 grudnia 2021 r.


 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego (zawierający: nazwę jednostki, miejsce, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego).


Do wniosku należy dołączyć:

 1. projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy zaopiniowany przez Urząd Miasta Bolesławiec i zatwierdzony przez Starostę Bolesławieckiego.
 2. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic
  i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 3. dodatkowe dokumenty, jeżeli były wymagane przy uzgodnieniu projektu budowlanego konkretnej inwestycji.
 4. jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika – dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Druk  wniosku można otrzymać:

w Biurze Obsługi Interesanta lub w Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich, Pl. Marsz. J . Piłsudskiego 1, V piętro, pok. 506

- ze strony internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl   

 1. OPŁATY:

Za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych pobiera się opłaty zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/405/2021 Rady Miasta Bolesławiec z 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Poz. 5483 z 26 listopada 2021 r.).

Za zajęcie pasa drogowego działek drogowych niebędących drogami publicznymi pobiera się opłaty zgodnie z Zarządzeniem Nr 66/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z 24 lutego 2020 r.
w sprawie określenia zasad zajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, tj. pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz nieruchomości nie będących  drogami wewnętrznymi – na potrzeby infrastruktury  technicznego uzbrojenia terenu.

Opłata skarbowa:

1. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) - od każdego stosunku pełnomocnictwa 17,00 zł. (część IV załącznika do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłaty należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec w PKO BP S.A. Oddział Bolesławiec nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230.

 

 1. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego następuje w formie decyzji administracyjnej, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, od dnia wszczęcia postępowania, to jest od daty złożenia kompletnego wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

 1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym powyżej (bezczynność);
 2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec.

 

 1. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich – Pl. Marsz. J . Piłsudskiego 1, V piętro (biurowiec), pokój 506, tel. 75-645-65-06.

 

 1. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec i składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec – Rynek 41 (Ratusz).

Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do WSA we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

 

 1. UWAGI:

Za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja (KU-SO16), jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja jest dobrowolna. Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Obsługi Interesanta lub Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich – Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, V piętro, pokój nr 506, tel. 75-645-65-06.

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, ust. 2  pkt 1 i 3, ust. 3-6, 11,13, 13 a i 15 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, § 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego, uchwała Nr XXXVII/405/2021 Rady Miasta Bolesławiec z 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Poz. 5483 z 26 listopada 2021 r.) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 


WNIOSEK (druk do pobrania)

Klauzula informacyjna

Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2021-09-09)
Udostępnił:
Wójcik Jolanta
(2017-06-28 10:39:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Fecyk Justyna
(2021-12-14 14:10:36)