KU-ZI 06 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Zamówień Publicznych

i Inwestycji Miejskich

KU-ZI 06  DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

wersja z dnia 6 kwietnia 2021 r.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

KU-ZI 06 2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2. Załączniki do wniosku:
1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu - karta informacyjna przedsięwzięcia;
2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - karta informacyjna przedsięwzięcia;
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.
3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie,
4) mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w  art. 74  ust. 3a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3,
5) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie,
6) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a,
7) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji,
8) analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
9) w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz z oryginałem lub uwierzytelnioną kopią dowodu zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa
10) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Druk wniosku można otrzymać:
- w Biurze Obsługi Interesanta Rynek 41 (Ratusz);
- Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich – pok. 507;
- ze strony internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

KU-ZI 06 2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

II. OPŁATY

Opłata skarbowa:
1) za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 205,00 zł (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz część I pkt 45 załącznika do ww. ustawy).
2) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) - od każdego stosunku pełnomocnictwa 17,00 zł (część IV załącznika do ww. ustawy).
Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Bolesławiec nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna zostanie wydana nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, od dnia wszczęcia postępowania, to jest od daty złożenia kompletnego wniosku oraz wymaganych dokumentów.
Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, to jest uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień, albo innych przyczyn niezależnych od organu.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym powyżej (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, ul. Górna
10-11, 58-500 Jelenia Góra za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich – Biurowiec – Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, V piętro, pokój nr 507, tel. 75-644-09-12.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, ul. Górna 10-11, 58-500 Jelenia Góra. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec ul. Rynek 41.
Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do WSA we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

VI. UWAGI:

Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja (KU-SO16), jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja jest dobrowolna. Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Obsługi Interesanta lub Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich – Biurowiec Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, V piętro, pokój nr 507, tel. 75-644-09-12.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2021-04-06)
Udostępnił:
Wójcik Jolanta
(2017-06-28 10:51:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Fecyk Justyna
(2021-04-21 11:17:03)