KU-ZI 09 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Zamówień Publicznych

i Inwestycji Miejskich


KU - ZI 09  -  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

(wersja z dnia 6 kwietnia 2021 r.)


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych powyżej prezydent Miasta Bolesławiec, w drodze postanowienia, nałoży obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.

Druk zgłoszenia można otrzymać:
- w Biurze Obsługi Interesanta; Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich, pok.507;
- ze strony internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

ZI 09 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

ZI 09 Oświadczenie zgoda współwłaścicieli nieruchomości

II. OPŁATY

Opłata skarbowa:
1) jeśli strona ustanowiła pełnomocnika: od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) - od każdego stosunku pełnomocnictwa 17,00 zł (część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej),
2) jeśli poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę dokonuje prowadzący postępowanie pracownik Urzędu Miasta Bolesławiec – 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy,
3) jeśli strona wnosi o wydanie zaświadczenia – 17 zł.                     

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec w PKO BP S.A. Oddział Bolesławiec nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do składanego zgłoszenia.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonane zostaną oględziny w celu ustalenia, odpowiednio:
1) nazwy gatunku drzewa;
2) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym powyżej (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, ul. Górna 10-11, 58-500 Jelenia Góra, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec.

W terminie 14 dni od dnia oględzin Prezydent Miasta Bolesławiec może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw przeciwko usunięciu drzewa. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli Prezydent Miasta Bolesławiec nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Na wniosek strony Prezydent Miasta Bolesławiec może, przed upływem 14 dni od dokonania oględzin drzewa, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich – Biurowiec- Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, V piętro, pokój nr 507, tel. 75-644-09-12.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, ul. Górna 10-11, 58-500 Jelenia Góra. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec ul. Rynek 41.

Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do WSA we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.

VI. UWAGI:

Podanie w zgłoszeniu numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą, może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

Zgłoszenie musi być podpisane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, na terenie której rośnie drzewo, włączając w to współmałżonków, jeśli obydwoje są współwłaścicielami nieruchomości.
Jeśli wnioskodawca działa poprzez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć oryginał pełnomocnictwa albo jego kopię poświadczoną notarialnie lub przez uprawniony organ, albo też okazać jego oryginał i kopię (odpis) prowadzącemu postępowanie pracownikowi Urzędu Miasta Bolesławiec w celu poświadczenia przez niego zgodność tej kopi (odpisu) z oryginałem.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew

W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja (KU-SO16), jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja jest dobrowolna. Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody.

Szczegółowych informacji udzielili pracownik merytoryczny w Wydziale Zamówień Publicznych
i Inwestycji Miejskich – Biurowiec Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1,V piętro, pokój nr 507, tel. 75-644-09-12.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
3) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

POMIAR DRZEW

 

Wytworzył:
Iwona Mandżuk-Dudek
(2021-04-06)
Udostępnił:
Wójcik Jolanta
(2017-06-28 10:56:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Fecyk Justyna
(2021-10-12 12:40:16)