KU-SO 40 Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC

KU-SO 40 Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC

KU-SO 40 Wersja z dnia 10.01.2023 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Obywatel RP zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany przedstawić:

 1. Dokumenty stwierdzające tożsamość (do wglądu)
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

ponadto:

 1. Jeżeli małżeństwo zamierza zawrzeć kobieta niepełnoletnia, która ukończyła lat 16 – prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na wcześniejsze zawarcie małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany:

 1. Przedstawić dokument stwierdzający tożsamość,
 2. Złożyć odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa. Dokumenty składa się wraz z ich tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego.
 3. Złożyć dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo wraz z jego tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego,
 4. Złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 5. Jeżeli otrzymanie dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z prawem ojczystym można zawrzeć małżeństwo, napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu.

II. OPŁATY

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł -. Opłatę należy wpłacić na konto  98 10202137 0000 9002 0046 4230

 Opłata dodatkowa za ślub poza lokalem USC – 1000 zł -.  Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230 z dopiskiem „opłata dodatkowa za ślub poza lokalem”

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zawarcia małżeństwa polega na jednoczesnym złożeniu przez kobietę i mężczyznę oświadczeń przed Kierownikiem USC o wstąpieniu w związek małżeński i podpisaniu protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu  w związek małżeński. Akt małżeństwa sporządzany jest w następnym dniu roboczym. Wówczas małżonkowie mogą odebrać odpis skrócony aktu małżeństwa (zwolniony z opłaty skarbowej).

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Urząd Stanu Cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich – pok. nr 212 (II piętro – wieżowiec) tel. 75 645 65 30

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Jeżeli Kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma Kierownika USC może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Bolesławcu o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę do dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże Kierownika USC.
 2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

 1. Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński i odbywa się z zachowaniem uroczystej formy.
 2. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu złożyć zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zapewnienie ważne jest przez okres 6 miesięcy od jego złożenia.
 3. Związek małżeński może być zawarty poza urzędem stanu cywilnego, jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności (bez dodatkowej opłaty).
 4. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń. Wnioskodawca uiszcza wówczas dodatkową opłatę w wysokości 1000 zł.
 5. Pracownicy USC przyjmujący oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, wykonują pracę w soboty, na które zaplanowano przyjmowanie oświadczeń, w godzinach: 8.00 - 16.00. Natomiast w pozostałe dni w godzinach pracy urzędu.
 6. Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone w obecności dwóch pełnoletnich świadków.
 7. Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niemające ukończonych 18 lat, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną lub spowinowacone w linii prostej oraz pozostające w innym związku małżeńskim.
 8. Obywatele polscy przebywający poza granicami RP, składają zapewnienie konsulowi, który przekazuje je wskazanemu kierownikowi USC.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1681 ze zm.)
 2. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. z 2020 r. poz.1359 ze zm.)
 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-01-10)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-01 13:45:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Soja Mariola
(2023-01-10 13:27:51)