KU-SO 43 Uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą

KU-SO 43 Uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą

KU-SO 43 Wersja z dnia 17.09.2021 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

II. OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą - 38 zł.

Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza standardowego - 17 zł

Opłatę należy wpłacić na konto  98 10202137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Osobom, których akty urodzeń, małżeństw, zgonów współmałżonków znajdują się w USC Bolesławiec oraz osobom, których wszystkie w/w akty stanu cywilnego zostały przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego, zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie. Osobom, których w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innym USC, zaświadczenie zostanie wydane do 10 dni roboczych.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Urząd Stanu Cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich – pok. nr 212 (II piętro – wieżowiec) tel. 756456530

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

  1. Jeżeli Kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia, stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma Kierownika USC może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Bolesławcu o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę do dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże Kierownika USC.
  2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

  1. Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo  otrzymują obywatele polscy, którzy związek małżeński zamierzają zawrzeć poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zaświadczenie wydaje wybrany przez wnioskodawcę kierownik USC.
  2. Obywatele polscy przebywający za granicą, o wydanie zaświadczenia ubiegają się u polskiego konsula
  3. Zaświadczenie, stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, ważne jest przez okres 6 miesięcy.
  4. Wielojęzyczny formularz standardowy wydaje się razem z zaświadczeniem stwierdzającym, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą lub po jego wydaniu. Wniosek o jego wydanie składa na piśmie osoba, której zaświadczenie dotyczy. Wielojęzyczny formularz standardowy ważny jest wyłącznie z oryginałem zaświadczenia, do którego został wydany i samodzielnie nie przedstawia żadnej wartości prawnej.

 

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz.709 ze zm.)
  2. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.)
  3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)
Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2021-09-17)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-01 14:12:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Soja Mariola
(2021-09-23 11:10:47)