KU-SO 45 Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym

KU-SO 45 Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym

KU-SO 45 Wersja z dnia 17.09.2021 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

II. OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym - 38 zł

Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza standardowego – 17 zł

 Opłatę należy wpłacić na konto  98 10202137 0000 9002 0046 4230

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie o stanie cywilnym dla osoby, której odpowiednio akt urodzenia/ akt małżeństwa/ akt zgonu współmałżonka znajduje się w USC Bolesławiec oraz dla osoby, której wszystkie akty stanu cywilnego zostały przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego wydawane jest niezwłocznie. Zaświadczenie dla osób, których w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innych USC, wydawane są w terminie do 10 dni roboczych.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Referat Urząd Stanu Cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich – pok. nr 212 (II piętro – wieżowiec) tel. 75 645 65 30

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

  1. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
  2. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 13 -16.

VI. UWAGI:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym składa się do wybranego kierownika USC.
  2. Zaświadczenie o stanie cywilnym wydaje się osobie, której stan cywilny jest potwierdzany.
  3. Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego wystawienia.
  4. Wielojęzyczny formularz standardowy wydaje się razem z zaświadczeniem o stanie cywilnym lub po jego wydaniu. Wniosek o jego wydanie składa na piśmie osoba, której zaświadczenie dotyczy. Wielojęzyczny formularz standardowy ważny jest wyłącznie z oryginałem zaświadczenia, do którego został wydany i samodzielnie nie przedstawia żadnej wartości prawnej.

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz.709 ze zm.)
  2. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. z 2020 r. poz.1359 ze zm.)
  3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze  zm.)

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2021-09-17)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-02 11:42:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2021-10-06 10:27:58)