KU-SO 08 Wydanie zaświadczenia z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców

KU-SO 08 Wydanie zaświadczenie z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców

Wersja z dnia 11.10.2021 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

Uwaga: osoby, które posiadają podpis zaufany (elektroniczny) lub profil zaufany mogą pobrać informację o swoim adresie zameldowania na pobyt stały lub czasowy lub o braku adresu zameldowania w formie elektronicznej przez stronę www.obywatel.gov.pl zakładka „Dokumenty i dane osobowe” Pobierz dokument o zameldowaniu (usługa online).

Profil zaufany można założyć za pośrednictwem strony www.obywatel.gov.pl lub bankowości elektronicznej.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

          - dowód osobisty  lub paszport (wnioskodawcy/pełnomocnika)

          - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (w przypadku zaświadczenia  potwierdzającego fakt, że nikt w danym lokalu nie jest zameldowany),

 • pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) wraz z dowodem opłaty- (jeżeli obowiązuje)

   Druki można otrzymać :

 •  w Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz (tel. 75 645 64 01, 75 645 65 25)                                                   
 •  w Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec – parter okienko nr 1)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II.   OPŁATY

- za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł,

- za wydanie zaświadczenia - 17 zł,

  (z wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej),

- za wydanie wielojęzycznego formularza standardowego - 17 zł

Opłatę należy wpłacić na konto 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230 lub dokonać płatności kartą na miejscu (bez opłat i prowizji).    

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.   

 

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wydanie zaświadczenia do 7-miu dni – odbiór osobisty, za pośrednictwem poczty lub  w formie dokumentu elektronicznego.
 2. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę do 7-miu dni - odbiór osobisty lub za pośrednictwem poczty.
 3. Na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

 

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, okienko nr 1 (wieżowiec-parter okienko nr 1), tel. 75 645 65 42, 75 645 65 44


V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Zażalenie na postanowienie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego z pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Zażalenie składa się w terminie 7-miu dni od daty doręczenia postanowienia w BOI (Ratusz, wieżowiec) lub za pośrednictwem poczty.
 2. Stronom służy prawo do wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.
 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich  w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek  w godz. 13 -16.

 

VI. UWAGI:

 1. Wydanie zaświadczenia z rejestru PESEL – dowolny organ gminy wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 2. Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców – organ gminy prowadzący rejestr mieszkańców wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 3. Z rejestru mieszkańców wydaje się również na wniosek właściciela-najemcy mieszkania, zaświadczenie o ilości lub braku osób zameldowanych pod danym adresem.

 4. Zaświadczenie może mieć postać wydruku z systemu teleinformatycznego.

 5. Pełnomocnictwo udziela się w formie przewidzianej w Kodeksie postępowania administracyjnego.

 6. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.

 7. Wielojęzyczny formularz standardowy wydaje się razem z zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy lub po jego wydaniu. Wniosek o jego wydanie składa się w postaci odpowiedniej do postaci złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia. Formularz wydaje się osobie uprawnionej do otrzymania zaświadczenia, do którego ma być dołączony formularz. Wielojęzyczny formularz standardowy ważny jest wyłącznie z oryginałem zaświadczenia, do którego został wydany i samodzielnie nie przedstawia żadnej wartości prawnej.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r. poz. 510)

 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2411),

 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735.),

 4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.),

 5. ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320),

 6. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325,

 7. ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz.860)

 

 

Wytworzył:
Jerzy Zieliński
(2021-10-11)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-04 11:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2021-10-25 14:04:19)