KU-SO 26 Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców

KU-SO 26 Reklamacje w sprawie nieprawidłowości  w spisie wyborców

KU-SO 26 Wersja z dnia 16.10.2023 r.

Wydział Spraw Obywatelskich

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony i podpisany wniosek  Reklamacja w sprawie nieprawidłowości  w spisie wyborców" (KU-SO 26/01) lub ustne zgłoszenie do protokołu. Reklamacja na nieprawidłowości w spisie wyborców może być wniesiona na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej.
 • do wglądu ważny dokument tożsamości wnioskodawcy.

Druk  ( KU-SO 26/01)  można otrzymać w:

 •  Biurze Obsługi Interesanta - Rynek-Ratusz (tel. 75 645 64 01)
 •  Wydziale Spraw Obywatelskich (wieżowiec - II Piętro pok. 205)
 •  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

Nie pobiera się

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja do  2 dni – obiór osobisty lub za pośrednictwem poczty.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich pok. 205 (wieżowiec-II piętro), tel. 75 645 65 42, 75 645 65 44

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Termin rozpatrzenia reklamacji i wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Bolesławcu wynosi 2 dni.

VI. UWAGI:

 1. Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta Bolesławiec reklamację  w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu, a w szczególności w sprawie:
 • pominięcia wyborcy w spisie wyborców,
 • wpisania do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania,
 • wpisania niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu wyborców,
 • ujęciu w spisie osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

       2. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu.

  3. Prezydent obowiązany jest rozpatrzyć reklamację, w terminie 2 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie.

       4. Decyzję, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wnoszącemu reklamację, a gdy dotyczy ona innych osób - również tym osobom.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-16)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2017-08-14 13:13:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Rymut Agnieszka
(2023-10-30 12:06:32)