2018 rok

Rejestr aktów prawa miejscowego Gminy Miejskiej Bolesławiec - 2018 r.
Tytuł aktu Data i miejsce publikacji  Data wejścia w życie Typ pliku
Uchwała nr II/31/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. 2018-12-21 Dz. Urz.2018.6369 05.12.2018 pdf
Uchwała nr LV/540/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. 2018-11-19 Dz. Urz.Woj.2018.5762 04.12.2018 pdf
Uchwała nr LV/538/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/446/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 2018-11-14 Dz. Urz.Woj.2018.5657 29.11.2018 pdf
Uchwała nr LV/537/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy "Rondo 100-lecia Niepodległości" na terenie miasta Bolesławiec 2018-11-14 Dz. Urz.Woj.2018.5656 29.11.2018 pdf
Uchwała nr LV/536/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy "ulica Pogodna" na terenie miasta Bolesławiec 2018-11-14 Dz. Urz.Woj.2018.5655 29.11.2018 pdf
Uchwała nr LIII/525/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy Park im. Harcmistrza Huberta Bonina 2018-11-05 Dz. Urz.Woj.2018.5399 20.11.2018 pdf
Uchwała nr LV/534/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/215/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Miasta Bolesławiec 2018-11-02 Dz. Urz.Woj.2018.5381 17.11.2018 pdf
Uchwała nr XLII/425/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec na 2018 r. 2018-10-23 Dz. Urz.Woj.2018.5159 07.11.2018 pdf
Uchwała nr LIII/529/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Bolesławcu oraz nadania jej statutu 2018-10-09 Dz. Urz.Woj.2018.4826 24.10.2018 pdf
Uchwała nr LIII/528/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę nr LII/520/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, kryteria i tryb zgłaszania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec 2018-10-09 Dz. Urz.Woj.2018.4825 24.10.2018 pdf
Uchwała nr LIII/527/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie trybu udzielania dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 2018-10-09 Dz. Urz.Woj.2018.4824 24.10.2018 pdf
Uchwała nr LIII/531/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. 2018-10-09 Dz. Urz.Woj.2018.4823 24.10.2018 pdf
Uchwała nr LII/523/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. 2018-09-04 Dz. Urz.Woj.2018.4196 19.09.2018 pdf
Uchwała nr LII/522/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Bolesławiec odrębnych obwodów głosowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-04 Dz. Urz.Woj.2018.4195 19.09.2018 pdf
Uchwała nr LII/521/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Bolesławiec 2018-09-04 Dz. Urz.Woj.2018.4194 19.09.2018 pdf
Uchwała nr LII/520/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, kryteria i tryb zgłaszania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec 2018-09-04 Dz. Urz.Woj.2018.4193 19.09.2019 pdf
Uchwała nr LI/518/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. 2018-08-13 Dz. Urz.Woj.2018.3968 27.08.2018 pdf
Uchwała nr L/512/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały Nr XLIX/499/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

2018-07-05 Dz. Urz.Woj.2018.3409

20.07.2018 pdf
Uchwała nr L/512/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. 2018-07-05 Dz. Urz.Woj.2018.3408 20.07.2018 pdf
Uchwała nr L/507/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/114/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Bolesławiec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2018-07-05 Dz. Urz.Woj.2018.3407 20.07.2018 pdf
Uchwała nr L/506/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec 2018-07-05 Dz. Urz.Woj.2018.3406 20.07.2018 pdf
Uchwała nr XLIX/499/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 2018-06-22 Dz. Urz.Woj.2018.3180 07.07.2018 pdf
Porozumienie nr 1-K/SP/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec; Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia organizacji nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego „Dobra Nadzieja” w Bolesławcu. 2018-06-18 Dz. Urz.Woj.2018.3115 03.07.2018 pdf
Porozumienie międzygminne nr 6/SP/2017 Burmistrza Miasta Nowogrodziec; Prezydenta Miasta Bolesławiec; Wójta Gminy Bolesławiec; Wójta Gminy Gromadka; Wójta Gminy Osiecznica; Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzieleniu schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Bolesławiec, Gminy Gromadka, Gminy Warta Bolesławiecka, Gminy Osiecznica, Gminy i Miasta Nowogrodziec, świadczonego przez Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn 2018-06-18 Dz. Urz.Woj.2018.3114 03.07.2018 pdf
Uchwała nr XLIX/504/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. 2018-06-13 Dz. Urz.Woj.2018.3041 28.06.2018 pdf
Uchwała nr XLIX/501/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 2018-06-11 Dz. Urz.Woj.2018.2996 25.06.2018 pdf
Uchwała nr XLIX/498/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: A. Asnyka - T. Jasińskiego w Bolesławcu 2018-06-11 Dz. Urz.Woj.2018.2995 25.06.2018 pdf
Uchwała nr XLIX/497/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy Placu ks. J. Popiełuszki w Bolesławcu 2018-06-11 Dz. Urz.Woj.2018.2994 25.06.2018 pdf
Uchwała nr XLVIII/494/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. 2018-05-17 Dz. Urz.Woj.2018.2651 01.06.2018 pdf
Uchwała nr XLVII/486/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. 2018-05-02 Dz. Urz.Woj.2018.2381 17.05.2018 pdf
Uchwała nr XLVII/482/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w miejskich przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec 2018-05-02 Dz. Urz.Woj.2018.2380 17.05.2018 pdf
Uchwała nr XLVII/480/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia części ulicy kategorii drogi gminnej na terenie miasta Bolesławiec 2018-05-02 Dz. Urz.Woj.2018.2379 17.05.2018 pdf
Uchwała nr XLVII/479/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych, w trójkącie ulic: Wł. Łokietka - Górne Młyny - Mazowiecka w Bolesławcu 2018-05-02 Dz. Urz.Woj.2018.2378 17.05.2018 pdf
Uchwała nr XLII/443/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 r.

2018-23-04 Dz. Urz.Woj.2018.2219

07.05.2018 pdf
Uchwała nr XLVI/478/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Bolesławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-06 Dz. Urz.Woj.2018.1775 21.04.2018 pdf
Uchwała nr XLVI/477/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Bolesławiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-04-06 Dz. Urz.Woj.2018.1774 21.04.2018 pdf
Uchwała nr XLVI/470/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu - część „A” 2018-04-06 DZ. Urz.Woj.2018.1773 21.04.2018 pdf
Uchwała nr XLVI/461/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy "ulica Sokola" na terenie miasta Bolesławiec 2018-04-06 Dz. Urz.Woj.2018.1772 21.04.2018 pdf
Zarządzenie nr 33/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu 2018-02-15 Dz. Urz.Woj.2018.794 02.03.2018 pdf
Zarządzenie nr 31/2018 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia cennika za usługi cmentarne obowiązującego na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu, ul. Śluzowa 10 2018-02-15 Dz. Urz.Woj.2018.793 02.03.2018 pdf
Uchwała nr XLIV/456/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2018-02-07 Dz. Urz.Woj.2018.621 22.02.2018 pdf
Uchwała nr XLIV/455/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, które funkcjonują na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec 2018-02-07 Dz. Urz.Woj.2018.620 22.02.2018 pdf
Uchwała nr XLIV/454/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów. 2018-02-07 Dz. Urz.Woj.2018.619 22.02.2018 pdf
Uchwała nr XLIV/453/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych 2018-02-07 Dz. Urz.Woj.2018.618 22.02.2018 pdf
Uchwała nr XLIII/446/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 2018-01-18 Dz. Urz.Woj.2018.306 02.02.2018 pdf
Uchwała nr XLIII/447/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/114/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Bolesławiec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2018-01-05 Dz. Urz.Woj.2018.69 20.01.2018 pdf

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2018-02-05)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2018-02-05 11:12:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-19 12:50:55)