KU-ZI 11 Usuwanie wyrobów zawierających na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Zamówień Publicznych

i Inwestycji Miejskich


KU-ZI 11  Usuwanie wyrobów zawierających azbest  na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec

(wersja z dnia 10 września 2021 r.)


I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Zgłoszenie nowej nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, a nie została ona wcześniej ujęta w  prowadzonej przez Gminę Miejska Bolesławiec inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (wg druku – załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

• Zgłoszenie lokalizacji wystąpienia wyrobów azbestowych jest konieczne z uwagi na wpis do „bazy azbestowej”, który prowadzi gmina i jej bezwzględnym  warunkiem aby starać się o dofinansowanie.

2. Gmina Miejska Bolesławiec corocznie stara się ubiegać o zewnętrzne środki finansowe na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z obiektów budowlanych występujących na terenie Miasta Bolesławiec. Uzyskanie dotacji zależne jest od konkursowego naboru wniosków ogłaszanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (dalej: WFOŚiGW we Wrocławiu). Informacje o konkursach dostępne są na stronach Funduszu, tutejszego Urzędu oraz lokalnej prasie.

3. Ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu nie są finansowane natomiast koszty zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego lub innego elementu budowlanego, z którego jest on usuwany. Powyższe koszty właściciel bądź użytkownik nieruchomości pokrywa we własnym zakresie. Usuwaniem wyrobów azbestowych z nieruchomości, jego transportem i utylizacją będzie się zajmować firma wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.

4. Formularz zgłoszenia można pobrać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w „biurowcu” przy Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (na parterze), 5 piętro - pokój 508, w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu albo na stronach internetowych Urzędu Miasta Bolesławiec  www.um.boleslawiec.bip-gov.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące dotacji można uzyskać pod numerem telefonu 75 645 65 04 lub pod e-mailem:  azbest@um.boleslawiec.pl


II. KOSZTY

1. W przypadku uzyskania środków zewnętrznych Gmina Miejska Bolesławiec przystępuje do realizacji zadania, w ramach którego pokrywane jest do 100 % kosztów związanych z usunięciem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z obiektów budowlanych występujących na terenie Miasta Bolesławiec.
2. Ze środków tych gmina nie finansuje kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego, lub innego elementu budowlanego, z którego jest on usuwany. Powyższe koszty właściciel, użytkownik nieruchomości pokrywa we własnym zakresie.
3. W przypadku uzyskania dotacji przez gminę usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości, jego transportem oraz utylizacją zajmować się będzie firma wyłoniona zgodnie z Prawem zamówień publicznych na koszt Gminy Miejskiej Bolesławiec.
4. Gmina corocznie zabezpiecza środki w budżecie miasta na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.


III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest, ogłaszany jest na ogół w pierwszym kwartale roku. Wtedy to Urząd Miasta Bolesławiec prowadzi nabór deklaracji od osób zainteresowanych uczestnictwem w zadaniu związanym z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec. Na podstawie w/w zebranych deklaracji, składany jest wniosek do właściwego WFOŚiGW.
Aby móc uczestniczyć w zadaniu usuwania wyrobów azbestowych, należy być ujętym w bazie azbestowej prowadzonej przez Gminę Miejską Bolesławiec. Tylko nieruchomości tam wprowadzone mogą skorzystać z dotacji.
 Po uzyskaniu dotacji informujemy zainteresowane osoby o kolejnych czynnościach jakie trzeba wykonać, aby wyroby zawierające azbest zostały usunięte na koszt Miasta Bolesławiec. Prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych lub odbiorem zmagazynowanego azbestu, odbywają się w miesiącach letnich, między lipcem, a wrześniem.  

 


IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1 (biurowiec), 5 piętro, pok. 508, tel. 75 645 65 04.


V. UWAGI

Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia.


Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- art. 4 ust. 1 pkt 3 - rozporządzenia parlamentu europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.


druk zgłoszenia

Karta usług 

Wytworzył:
Ranata Szewczyk
(2021-09-10)
Udostępnił:
Rychert Małgorzata
(2018-10-05 10:02:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Rychert Małgorzata
(2021-09-17 13:59:19)