KU-ZI 12 Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Zamówień Publicznych

i Inwestycji Miejskich


KU-ZI 12 Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

(wersja z 10.09.2021 r.)


I. WYMAGANE DOKUMENTY

1) Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną, w którym podaje się następujące informacje: rasa, płeć, imię, datę urodzenia, oznakowanie psa-tatuaż, czip, numer rejestracyjny psa w Związku Kynologicznym (rodowód, metryka) oraz krótki opis w jakich warunkach utrzymywany jest pies (mieszkanie w bloku, dom z ogrodem) *).

2) Kopie rodowodu lub metryki.

3) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (opłata wynosi 82zł) **) .

4) Inne dokumenty w razie posiadania np.: kopie testów psychicznych psa.

*) Formularz wniosku można pobrać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu albo na stronach internetowych tutejszego urzędu www.um.boleslawiec.bip-gov.plWNIOSEK

Karta usług 


II. OPŁATY

Wydanie zezwolenia zwolnione z opłaty skarbowej wynosi 82 zł, na podstawie działu III, kolumny 2, pkt 44, załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec w PKO BP S.A. Oddział Bolesławiec nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230.


III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Postępowanie w w/w sprawie wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej.

Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w formie decyzji administracyjnej,  nie później niż w ciągu miesiąca (do 30 dni), a w przypadku sprawy szczególnie komplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (60 dni), od dnia wszczęcia postępowania, to jest od daty złożenia kompletnego wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Wykaz psów uznanych za agresywne, obejmuje następujące rasy psów:
1) amerykański pit bull terrier,
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
3) buldog amerykański,
4) dog argentyński,
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
6) tosa inu,
7) rottweiler,
8) akbash dog,
9) anatolian karabash,
10) moskiewski stróżujący,
11) owczarek kaukaski.


IV. SPRAWĘ ZAŁATWIA

Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, 5 piętro, pok. 508, tel. 75 645 65 04.


V. UWAGI

Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany
do ich uzupełnienia i złożenia.


VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, ul. Górna 10-11, 58-500 Jelenia Góra. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec Rynek 41.

Stronom służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do WSA we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia.


Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne,
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – część II, poz. 44 załącznika do ustawy,

- art. 4 ust. 1 pkt 3 - rozporządzenia parlamentu europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.


 

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2021-09-10)
Udostępnił:
Rychert Małgorzata
(2019-05-09 10:39:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Rychert Małgorzata
(2021-09-17 13:37:30)