KU- SP 07 Obowiązek nauki

KU- SP 07

Wersja z dnia 6 września 2021 r.

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Społeczny

Obowiązek nauki

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Obowiązek nauki  – nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.

Po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez:

  1. uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
  2. realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do  szkoły:

  1. za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
  2. przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

 Obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do szkoły lub zespołu szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c tiret pierwszy.

Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy, w tym odpowiednio:

  1. kontroluje wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, a także współdziała z rodzicami w realizacji obowiązków, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 i ust. 3;
  2. prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.

Oświadczenie można otrzymać w:

     1.   Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec przy ul. Rynek 41 (Ratusz-parter, tel. 75 645 64 01).

2.   Wydziale Społecznym ( wieżowiec – III piętro, pok. 308 tel. 75 645 6521)

na stronie BIP (www.um.boleslawiec.bip-gov.pl)

Załączniki do karty usług:

KU-SP 07/01 - Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o spełnianiu obowiązku szkolnego/nauki przez dziecko. 

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.   Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1)   dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2)   zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)   zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

4)   informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10
lub 11.

2.   Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

     3.   Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Urząd Miejski Bolesławiec - Wydział Społeczny

Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec, pokój nr 308. tel. 75 645-65-21.

Powiadomienie z załącznikami może być złożone za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) (http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=66986)

spełniającą standardy określone i opublikowane przez ministra właściwego ds. informatyzacji (na ePUAP) - art. 63 § 3a k.p.a. określa wymogi podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Zobowiązanemu służy prawo zgłoszenia zarzutów i wniesienia zażalenia  w sprawie prowadzanego postępowania egzekucyjnego( art. 33 i 34 u.p.e.a.)

Na niniejsze postanowienie zobowiązanemu służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec.

VI. UWAGI:

Przez niespełnienie obowiązku szkolnego i nauki rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%  obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub placówce, w przypadku spełniania obowiązku nauki przez uczęszczanie na zajęcia przygotowania zawodowego, o którym mowa  w art. 16 ust. 1,2 ustawy o prawie oświatowym. Obowiązkiem rodziców jest powiadomienie organu gminy o formie spełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 i zmianach w tym zakresie (art. 40 ust.1 pkt.4 ustawy o prawie oświatowym). Nie spełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 20). Skutkuje to wydaniem w toku prowadzonej egzekucji administracyjnej postanowienia o nałożeniu grzywny na rodziców dziecka (prawnych opiekunów), które nie spełnia obowiązku nauki.

W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy.

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 122 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
  2. ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.).

Załącznik:

  1. KU-SP 07/01 -Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o spełnianiu obowiązku szkolnego/nauki przez dziecko

 

 

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2021-09-06)
Udostępnił:
Zienkiewicz Agnieszka
(2019-08-27 10:15:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakimowicz Patrycja
(2021-09-21 09:02:29)