KU SP 02 Wykreślenie z ewidencji szkół /placówek/ niepublicznych

KU-SP 02

Wersja z dnia 14 września 2021 r.

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Społeczny

Wykreślenie z ewidencji szkół /placówek/ niepublicznych 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Procedura postępowania z aktami związana z likwidacją szkoły niepublicznej (przedszkola niepublicznego):

 1. Powiadomienie Prezydenta Miasta o zamiarze  likwidacji szkoły /przedszkola/ zgodnie z  art. 172 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) – winno nastąpić w terminie co najmniej na 6 miesięcy przed likwidacją.

 2. Powiadomienie Prezydenta Miasta o zamiarze przekazania dokumentacji przebiegu nauczania likwidowanej szkoły /przedszkola/ do archiwum Kuratorium Oświaty we Wrocławiu winno nastąpić do końca danego roku szkolnego.

 3. Szkoła przekazuje dokumenty do archiwum Urzędu Miasta – zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi.

 4. Szkoła zobowiązana jest do sporządzenia trzech egzemplarzy protokołu zdawczo-odbiorczego.

      5. Protokolarne przekazanie dokumentacji przebiegu nauczania następuje w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia działalności szkoły do archiwum Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Wykaz akt podległych przekazaniu do archiwum zgodnie z obowiązującym* rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dotyczącym dokumentacji przebiegu nauczania:

 1. Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.

 2. Księga uczniów (słuchaczy).

 3. Księga ocen (zbiór arkuszy ocen). / Księga arkuszy ocen.

 4. Księga posiedzeń Rady Pedagogicznej (uchwały rady pedagogicznej dotyczące przebiegu nauczania).

 5. Protokoły postępowań klasyfikacyjnych (egzamin poprawkowy i klasyfikacyjny).

 6. Protokoły egzaminów.

 7. Dzienniki lekcyjne dla danego typu szkoły /placówki/ (dotyczące ostatnich 5 roczników kończących naukę w momencie likwidacji szkoły /przedszkola/).

 8. Dzienniki zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i specjalistycznych dla danego typu szkoły (dotyczące ostatnich trzech roczników kończących naukę w momencie likwidacji szkoły).

 9. Dzienniki indywidualnego nauczania i wychowania dla danego typu szkoły (dotyczące ostatnich pięciu roczników kończących naukę w momencie likwidacji szkoły).

 10. Dzienniki zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla danego typu szkoły (dotyczące ostatnich trzech roczników kończących naukę w momencie likwidacji szkoły).

 11. Dzienniki zajęć pedagoga (psychologa) dla danego typu szkoły (dotyczące ostatnich trzech roczników kończących naukę w momencie likwidacji szkoły).

 12. Dokumentacja badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez pedagoga, psychologa, logopedę i lekarza dla danego typu szkoły /przedszkola/ (dotycząca ostatnich trzech roczników kończących naukę w momencie likwidacji szkoły /przedszkola).

 13. Inne dokumenty związane nauczanie i wychowaniem – zgodnie z odrębnymi przepisami.

Ponadto zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra ds. oświaty w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych **.

Należy dołączyć:

 1. Wzory wydawanych przez szkołę świadectw, dyplomów.

 2. Dokument potwierdzający przesłanie do Mennicy Państwowej pieczęci urzędowych w celu ich likwidacji.

     3.Protokół zniszczenia pieczątek nagłówkowych szkoły.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku wydaje się zaświadczenie o wykreśleniu z ewidencji szkoły/przedszkola.

Na podstawie art. 37 ustawy kodeks postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie (wyjaśnienie przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie).

Stronie przysługuje wniesienie ponaglenia – w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Społeczny pok. 305 (III piętro – wieżowiec) tel. 75 645 65-51.

Powiadomienie z załącznikami może być złożone za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ESP (http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=66986)

spełniającą standardy określone i opublikowane przez ministra właściwego ds. informatyzacji (na ePUAP) - art. 63 § 3a k.p.a. określa wymogi podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego. 

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Na podstawie art. 127 i 127a k.p.a. przysługuje zrzeczenie się prawa do odwołania jedynie przed upływem terminu do wniesienia odwołania – do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu w ciągu 14 dni.

Stronie przysługuje prawo do złożenia skargi na bezczynność lub na przewlekłe postępowanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

VI. UWAGI:

Podstawą do wykreślenia szkoły (przedszkola) z ewidencji szkół i placówek niepublicznych jest dostarczenie do Prezydenta Miasta  następujących dokumentów:

 1. Wniosku organu prowadzącego szkołę, (przedszkole) o wykreślenie z ewidencji

 2. Protokołu zdawczo - odbiorczego przekazania dokumentacji przebiegu nauczania  do archiwum.

 3. Dokumentów potwierdzających powiadomienie wszystkich rodziców (na 6 miesięcy przed) o zamiarze i przyczynach likwidacji szkoły/przedszkola. 

Wykaz dokumentacji pedagogicznej likwidowanej szkoły niepublicznej bez uprawnień szkoły publicznej, przedszkola, podlegające przekazaniu do archiwum Urzędu Miasta Bolesławiec lub Kuratorium Oświaty
we Wrocławiu – stosuje się odpowiednio lub zgodnie z zapisem zawartym w statucie szkoły /przedszkola/.

 * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1664).

** Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1780 oraz z 2021 r. poz. 1203).

W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy - art. 96a § 1 k.p.a.

Podstawa prawna:

Art. 172 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2021-09-14)
Udostępnił:
Zienkiewicz Agnieszka
(2019-09-26 14:42:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakimowicz Patrycja
(2021-09-20 13:37:22)