KU - OW 02 Wykreślenie z ewidencji szkół /placówek/ niepublicznych

KU-OW 02

Wersja z dnia 19 lutego 2024 r.

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Oświaty

Wykreślenie z ewidencji szkół /placówek/ niepublicznych 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Procedura postępowania z aktami związana z likwidacją szkoły niepublicznej (przedszkola niepublicznego):

 1. Powiadomienie Prezydenta Miasta o zamiarze  likwidacji szkoły /przedszkola/ zgodnie z  art. 172 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn.zm.) - w terminie co najmniej na 6 miesięcy przed likwidacją.
 2. Powiadomienie do końca roku szkolnego Prezydenta Miasta o zamiarze przekazania dokumentacji przebiegu nauczania likwidowanej szkoły /przedszkola/ do archiwum Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
 3. Szkoła przekazuje dokumenty do archiwum Urzędu Miasta,  zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi.
 4. Sporządzenie przez szkołę trzech egzemplarzy protokołu zdawczo - odbiorczego.
 5. Protokolarne przekazanie dokumentacji przebiegu nauczania w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia działalności szkoły  do archiwum Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Wykaz akt podległych przekazaniu do archiwum zgodnie z obowiązującym* rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dotyczącym dokumentacji przebiegu nauczania:

 1. Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.
 2. Księga uczniów (słuchaczy).
 3. Księga ocen (zbiór arkuszy ocen). / Księga arkuszy ocen.
 4. Księga posiedzeń Rady Pedagogicznej (uchwały rady pedagogicznej dotyczące przebiegu nauczania).
 5. Protokoły postępowań klasyfikacyjnych (egzamin poprawkowy
  i klasyfikacyjny).
 6. Protokoły egzaminów.
 7. Dzienniki lekcyjne dla danego typu szkoły /placówki/ (dotyczące ostatnich 5 roczników kończących naukę w momencie likwidacji szkoły /przedszkola/).
 8. Dzienniki zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i specjalistycznych dla danego typu szkoły (dotyczące ostatnich trzech roczników kończących naukę w momencie likwidacji szkoły).
 9. Dzienniki indywidualnego nauczania i wychowania dla danego typu szkoły (dotyczące ostatnich pięciu roczników kończących naukę w momencie likwidacji szkoły).
 10. Dzienniki zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla danego typu szkoły (dotyczące ostatnich trzech roczników kończących naukę w momencie likwidacji szkoły).
 11. Dzienniki zajęć pedagoga (psychologa) dla danego typu szkoły (dotyczące ostatnich trzech roczników kończących naukę w momencie likwidacji szkoły).
 12. Dokumentacja badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez pedagoga, psychologa, logopedę i lekarza dla danego typu szkoły /przedszkola/ (dotycząca ostatnich trzech roczników kończących naukę w momencie likwidacji szkoły /przedszkola).
 13. Inne dokumenty związane nauczanie i wychowaniem – zgodnie z odrębnymi przepisami.

Ponadto zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra ds. oświaty w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych **.

Należy dołączyć:

 1. Wzory wydawanych przez szkołę świadectw, dyplomów.
 2. Dokument potwierdzający przesłanie do Mennicy Państwowej pieczęci urzędowych w celu ich likwidacji.

Protokół zniszczenia pieczątek nagłówkowych szkoły.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku wydaje się zaświadczenie o wykreśleniu z ewidencji.

Na podstawie art. 37 ustawy kodeks postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie (wyjaśnienie przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie).

Stronie przysługuje wniesienie ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Oświaty pok. 303 (III piętro – wieżowiec) tel. 75 645 65-51.

Powiadomienie z załącznikami może być złożone za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=66986

spełniającą standardy określone i opublikowane przez ministra właściwego ds. informatyzacji (na ePUAP) - art. 63 § 3a k.p.a. określa wymogi podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Na podstawie art. 127 i 127a k.p.a. przysługuje zrzeczenie się prawa do odwołania jedynie przed upływem terminu do wniesienia odwołania do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu w ciągu 14 dni.

Stronie przysługuje prawo do złożenia skargi na bezczynność lub na przewlekłe postępowanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

VI. UWAGI:

Podstawą do wykreślenia szkoły (przedszkola) z ewidencji szkół i placówek niepublicznych jest dostarczenie do Prezydenta Miasta  następujących dokumentów:

 1. Wniosek organu prowadzącego szkołę, (przedszkole) o wykreślenie z ewidencji
 2. Protokołu zdawczo - odbiorczego przekazania dokumentacji przebiegu nauczania  do archiwum.
 3. Dokumenty potwierdzające powiadomienie wszystkich rodziców (na 6 miesięcy przed) o zamiarze i przyczynach likwidacji szkoły/przedszkola.  

Wykaz dokumentacji pedagogicznej  likwidowanej szkoły niepublicznej bez uprawnień szkoły publicznej, przedszkola, podlegającej przekazaniu do archiwum Urzędu Miasta/Kuratorium Oświaty  stosuje się odpowiednio lub zgodnie z zapisem zawartym w statucie szkoły /przedszkola/.

 * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

** Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.

W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy - art. 96a § 1 k.p.a.

Podstawa prawna:

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Załączniki:

KU-OW 02/01Pismo informujące o zamiarze likwidacji niepublicznej szkoły lub placówki

KU-OW 02/02 - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2024-02-19)
Udostępnił:
Zienkiewicz Agnieszka
(2019-09-26 14:42:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakimowicz Patrycja
(2024-02-22 12:05:38)