KU OW 03 Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

KU-OW 03

Wersja z dnia 19 lutego 2024 r.

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Oświaty

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Rejestracja żłobka lub klubu dziecięcego odbywa się za pomocą systemu teleinformatycznego: Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Wnioski składane są zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego
  do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym. Wniosek musi zostać złożony w formie elektronicznej oraz zawierać dane i dokumenty wymienione w art. 28 ust. 1 u.o.d.w.l.3: w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu; numer NIP, jeśli został nadany; decyzję komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych; decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych i określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w żłobku; w przypadku osoby fizycznej - zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie; oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek; w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL; informację o godzinach pracy żłobka; adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka; informację, czy żłobek jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki; wysokość opłat w żłobku; potwierdzenie uiszczenia opłaty od wniosku w wysokości uchwalonej przez radę gminy (art. 33 ust. 2 i 3 u.o.d.w.l.3).
 2. Celem sprawdzenia zgodności danych, o których mowa wyżej, Prezydent Miasta Bolesławiec może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
 3. Po spełnieniu warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego  Prezydent wydaje zaświadczenie o wpisie do Rejestru.
 4. W przypadku niespełnienia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego Prezydent odmawia wpisu do Rejestru w drodze decyzji administracyjnej.
 5. Odmowa wpisu do rejestru następuje również w przypadku gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.
 6. Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:
  1. złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie,
  2. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
  3. przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, których mowa wyżej, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

II. OPŁATY:

100 złotych (słownie: sto złotych)

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec.

Odmowa wpisu do rejestru – wydanie decyzji administracyjnej.

Na podstawie art. 37 ustawy kodeks postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie (wyjaśnienie przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie).

Stronie przysługuje wniesienie ponaglenia w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Urząd Miasta Bolesławiec - Wydział Oświaty Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec, pokój nr 302. tel. 75 645-65-21.

Podanie z załącznikami może być złożone za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=66986

spełniającej standardy określone i opublikowane przez ministra właściwego ds. informatyzacji (na ePUAP) - art. 63 § 3a k.p.a. określa wymogi podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

W przypadku wydania decyzji odmawiającej wpisu do rejestru przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Na podstawie art. 107 k.p.a. przysługuje zrzeczenie się prawa do odwołania jedynie przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Stronie przysługuje prawo do złożenia skargi na bezczynność lub przewlekłe postępowanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

VI. UWAGI:

 1. Odbiór zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych może nastąpić w jednej z dwóch form:
 • osobiście przez wnioskodawcę,
 • za pośrednictwem poczty.

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

 1. Jednorazowej opłaty w wysokości 100 zł dokonuje się na konto Urzędu Miasta na numer rachunku bankowego  98 1020 2137 0000 9002 0046 4230 w PKO BP S.A. o/Bolesławiec.
 2. W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy - art. 96a § 1 k.p.a.

Podstawa prawna:

1.Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

2.Uchwała Nr XI/72/11Rady Miasta Bolesławiec z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2024-02-19)
Udostępnił:
Zienkiewicz Agnieszka
(2019-09-27 08:05:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakimowicz Patrycja
(2024-02-22 12:08:13)