KU OW 05 Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

KU-OW 05

Wersja z dnia  19 lutego 2024 r.

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Oświaty

Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wykreślenia żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru żłobków i klubów dziecięcych dokonuje się elektronicznie za pomocą systemu teleinformatycznego: Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Wnioski składane są zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie.

Na podstawie art. 37 ustawy kodeks postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie (wyjaśnienie przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie).

Stronie przysługuje wniesienie ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Urząd Miasta Bolesławiec - Wydział Oświaty Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec, pokój nr 302. tel. 75 645-65-21.

Podanie z załącznikami może być złożone za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=66986

spełniającej standardy określone i opublikowane przez ministra właściwego ds. informatyzacji (na ePUAP) - art. 63 § 3a k.p.a. określa wymogi podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Na podstawie art. 107 k.p.a. stronie przysługuje zrzeczenie się prawa do odwołania jedynie przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Stronie przysługuje prawo do złożenia skargi na bezczynność lub przewlekłe postępowanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

VI. UWAGI:

1. Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:

- osobiście przez wnioskodawcę,

- za pośrednictwem poczty.

O formie odbioru decyduje wnioskodawca

2. W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy - art. 96a § 1 k.p.a.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2024-02-19)
Udostępnił:
Zienkiewicz Agnieszka
(2019-09-27 08:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakimowicz Patrycja
(2024-02-22 12:16:45)