KU OW 01 Zgłoszenie do ewidencji szkół /placówek/ niepublicznych

KU-OW 01

Wersja z dnia 19 lutego 2024  r.

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Oświaty

Zgłoszenie do ewidencji szkół /placówek/ niepublicznych

I. KTO MOŻE WYSTAPIĆ Z WNIOSKIEM/ZAINICJOWAĆ SPRAWĘ:

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (Miasto Bolesławiec) obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Bolesławiec

Do ww. zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 • statut szkoły lub placówki,
 • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
 • potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzącej w przypadku osoby fizycznej -poświadczone dane osobowo – adresowe, kopia dowodu tożsamości a w przypadku osoby prawnej /stowarzyszenia, fundacje , spółki z o.o. , wyższe uczelnie, inne organizacje posiadające osobowość prawną -poświadczoną  kserokopię aktualnego wypisu z krajowego rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną.
 • dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami do prowadzenia szkoły lub placówki (np. umowa najmu/ co najmniej przyrzeczenie zawarcia umowy najmu, potwierdzonych przez właściciela budynku) . W przypadku dysponowania miejskich budynków oświatowych przedstawieniu umów (przedwstępnych) wynajmu pomieszczeń potwierdzonych przez radcę prawnego Urzędu Miasta,
 • informacja osoby prowadzącej o warunkach lokalowych zapewniających:
  • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • możliwość realizacji innych zadań statutowych,
  • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy,
 • opinie dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkole lub placówce, potwierdzone za zgodność z oryginałem (w przypadku prowadzenia zajęć w więcej niż jednym miejscu przekazanie stosownych opinii również tych miejsc), zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 268a cytowanej ustawy, tj.:
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
  • Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,
 • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku szkoły podstawowej),
 • pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnianiu przez niepubliczną szkołę wymagań określonych w art. 14 ust. 3 cytowanej ustawy
  (w przypadku szkoły podstawowej),

III. OPŁATY:

Nie pobiera się.

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:

 • nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki,
 • datę i numer wpisu do ewidencji,
 • nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki,
 • osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę,
 • adres szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie zostało przewidziane,

Na podstawie art. 37 k.p.a. stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie (wyjaśnienie przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie).

Stronie przysługuje wniesienie ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a.

V. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Oświaty pok. 303 (III piętro – wieżowiec) tel. 75 645 65-51.

Wniosek z załącznikami może być złożony za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP),

http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=66986

spełniającą standardy określone i opublikowane przez ministra właściwego ds. informatyzacji (na ePUAP) - art. 63 § 3a k.p.a. określa wymogi podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji przysługuje odwołanie, które wnosi się do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną. Na podstawie art. 127 i 127a k.p.a. przysługuje zrzeczenie się prawa do odwołania jedynie przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

 Stronie przysługuje prawo do złożenia skargi na bezczynność lub na przewlekłe postępowanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

VII. UWAGI:

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić w terminie 14 dni organowi, który dokonał wpisu do ewidencji, zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

W przypadku zmiany osoby prowadzącej szkołę lub placówkę wniosek o zmianę składa osoba dotychczas prowadząca szkołę lub placówkę nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany osoby prowadzącej. Zamiana osoby prowadzącej szkołę lub placówkę następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji.

Prezydent Bolesławca wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

 • zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,
 • statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 • niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
 • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
 • stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w przypadku szkoły podstawowej, a także szkoły ponadpodstawowej są również nieprzestrzegane wymagania, o których mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
 • zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, który dokonał wpisu do ewidencji, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.

Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły lub placówki przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl.

Podstawa prawna:

Art. 168 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Załączniki:

KU-OW 01/01-Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

KU-OW 01/02-Zgłoszenie zmian w ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

KU-OW 01/03-Informacja o warunkach lokalowych.

KU-OW 01/04-Zobowiązanie.

KU-OW 01/05-Oświadczenie zmiany osoby prowadzącej.

KU-OW 01/06-Oświadczenie osóby prowadzącej w przypadku zgonu.

KU-OW 01/07-Wykaz kadry pedagogicznej.

KU-OW 01/08-Informacje dodatkowe niezbędne do zarejestrowania szkoły (placówki) w Systemie Informacji Oświatowej (SIO)
oraz nadanie numeru REGON przez GUS.

KU-OW 01/09-Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2024-02-19)
Udostępnił:
Zienkiewicz Agnieszka
(2019-09-27 11:44:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakimowicz Patrycja
(2024-02-22 11:55:54)