KU SP 01 Zgłoszenie do ewidencji szkół /placówek/ niepublicznych

KU-SP 01

Wersja z dnia 14 września 2021 r.

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Społeczny

Zgłoszenie do ewidencji szkół /placówek/ niepublicznych

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsce zamieszkania lub siedziby:

 1. osoba fizyczna /poświadczone dane osobowo – adresowe, kopia dowodu tożsamości/;

 2. osoba prawna /stowarzyszenia , fundacje , spółki z o.o. , wyższe uczelnie, inne organizacje posiadające osobowość prawną / poświadczoną  kserokopię aktualnego wypisu z krajowego rejestru sądowego/.

 1. Określenie typu szkoły lub rodzaju placówki oraz datę rozpoczęcia jej funkcjonowania, /typy szkół zostały określone w art. 18 ust.1, a rodzaje placówek w art. 2 ustawy oraz art. 8,13, 14 ustawy Prawo oświatowe/.

 2. Wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki i warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki osobom przybywającym na jej terenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym:

 1. podanie dokładnego adresu szkoły lub placówki, a w przypadku prowadzenia zajęć w więcej niż jednym miejscu podanie również tych adresów;

 2. przedstawienie umów (przedwstępnych) wynajmu pomieszczeń potwierdzonych przez radcę prawnego Urzędu Miasta /w przypadku miejskich budynków oświatowych/;

 3. co najmniej przyrzeczenie zawarcia umowy najmu, potwierdzone przez właściciela budynku;

 4. stosowną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Państwowej Straży Pożarnej zezwalającą na prowadzenie w obiekcie działalności oświatowej (art. 168 ust. 4 pkt 3);

 1. inne dokumenty potwierdzające prawo do użytkowania obiektu.

 1. Statut szkoły lub placówki  /określa art. 172 ust. 1 i 2 ustawy j.w./:

 1. nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania;

 2. osobę prowadzącą szkołę lub placówkę;

 3. organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań;

 4. organizację szkoły lub placówki;

 5. prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki;

 6. sposób pozyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki;

 7. zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki.

     5. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce /imię i nazwisko  nauczyciela, kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne, nauczany, przedmiot/.

      6. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 168 ust. 4 pkt 6 ustawy j.w. w przypadku szkoły podstawowej, a także w przypadku przedszkola ubiegającego się o nadanie uprawnień placówki publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji wydaje się nie później niż 30 dni od złożenia wniosku.

Na podstawie art. 37 ustawy kodeks postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie (wyjaśnienie przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie). Stronie przysługuje wniesienie ponaglenia, w sytuacji,
o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Społeczny pok. 305 (III piętro – wieżowiec) tel. 75 645 65-51.

Wniosek z załącznikami może być złożony za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ESP (http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=66986)

 

spełniającą standardy określone i opublikowane przez ministra właściwego ds. informatyzacji (na ePUAP) - art. 63 § 3a k.p.a. określa wymogi podania wniesionego
w formie dokumentu elektronicznego. 

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

Na podstawie art. 127 i 127a k.p.a. przysługuje zrzeczenie się prawa do odwołania jedynie przed upływem terminu do wniesienia odwołania. 

Do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu w ciągu 14 dni.

Stronie przysługuje prawo do złożenia skargi na bezczynność lub na przewlekłe postępowanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

VI. UWAGI:

W przypadku placówek (np. przedszkola) ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – art. 176 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.

Zarówno zgłoszenia (wniosek) jak i załączone dokumenty winny być podpisane przez uprawnione do tego osoby.

Dołączane kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy - art. 96a § 1 k.p.a.

 

Podstawa prawna:

Art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2021-09-14)
Udostępnił:
Zienkiewicz Agnieszka
(2019-09-27 11:44:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakimowicz Patrycja
(2021-09-20 13:20:17)