Osiągnięty przez miasto Bolesławiec poziom recyklingu

Informacja dla mieszkańców miasta Bolesławiec dotycząca osiągniętego przez gminę oraz podmiot odbierający odpady komunalne, wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania


 

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.), poziomy te dla roku 2022 wynoszą odpowiednio:

- przygotowanie do ponownego użycia i recyklungu odpadów komunalnych - 25%,

- poziom sskładowania - obowiązywać bedzie od 2025 r.;

Gmina Miejska Bolesławiec, w roku 2022, osiągnęła wymagane poziomy, to jest:

  1. poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych - 30,97%;
  2. poziom składaowania - 52,28%;


 

Wytworzył:
Ewelina Miżdal
(2019-11-06)
Udostępnił:
Michałeczko Sylwia
(2019-11-06 13:19:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewelina Miżdal
(2024-01-17 14:31:26)