KU-SO 51 Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Spraw Obywatelskich

KU-SO 51 Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób  w krajowym transporcie drogowym

Wersja z dnia 20.10.2023 r.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (KU - SO 51/01).         
 • Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, które  podlega zmianie - do wglądu.
 • Dowód uiszczenia opłaty za zmianę zezwolenia.
 • Pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone).
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono pełnomocnictwo.

Do wglądu:

 • Dokumenty (kopie  oryginały do wglądu) stanowiące podstawę do zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (zgodnie z wykazem załączników do wniosku)

Druk wniosku można otrzymać:

 • w Biurze Obsługi Interesanta -Rynek-Ratusz tel. 75 645-64-01,
 • w  Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 1,(wieżowiec II piętro, pok. 208), tel. 75 645-64-91,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.boleslawiec.bip-gov.pl

II. OPŁATY

 1. Opłaty za zmianę zezwolenia i wypisów:
 1. opłata za zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wynosi 10% opłaty za wydanie zezwolenia,
 2. opłata za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zmiany zezwolenia, wynosi 5% opłaty za wydanie zezwolenia,
 3. opłata za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu, wynosi 1% opłaty za wydanie zezwolenia,
 4. opłata za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu, na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, wynosi 11% opłaty za wydanie zezwolenia.

Przy obliczaniu powyższych opłat przyjmuje się okres ważności i obszar działania zgodnie z okresem ważności i obszarem działania w  posiadanym zezwoleniu.

2. Opłata skarbowa :

- 17 zł - za złożenie pełnomocnictwa,

- 5 zł - za poświadczenie zgodności z oryginałem kopii załączanych do wniosku dokumentów, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec PKO BP S.A. O/Bolesławiec  Nr 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230

 

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Wniosek składa się osobiście/ za pośrednictwem poczty w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który wymaga uwierzytelnienia na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. poprzez jego opatrzenie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP.
 2. Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku.
 3. Złożony wniosek podlega ocenie organu, który po sprawdzeniu jego kompletności, bada uprawnienie Wnioskodawcy do jego złożenia.

       W wyniku tego działania organ:

 •  wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków, jeżeli wniosek zawiera braki formalne ( nieuzupełnienie ich w terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania o czym zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę),
 •  jeżeli wniosek jest kompletny lub od momentu jego uzupełnienia prowadzi postępowanie wyjaśniające (m.in. przesłuchuje strony oraz świadków);
 •  postępowanie to kończy decyzja administracyjna - zmiana zezwolenia lub odmowa zmiany zezwolenia. Decyzja zostanie wydana nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu 2 m-cy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym organ zawiadamia strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.
 1. Doręczenie decyzji (w zależności od żądania wnioskodawcy ) następuje w:
 • wydziale (odbiór osobisty lub przez pełnomocnika),
 • formie przesyłki listowej za potwierdzeniem odbioru,
 • formie dokumentu elektronicznego.
 1. Wykonanie decyzji nastąpi po jej uprawomocnieniu.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE:

Wydział Spraw Obywatelskich, Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 1, (wieżowiec II piętro, pok. 208), tel. 75 645-64-91.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI:

 1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta (Ratusz, wieżowiec), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania składając oświadczenie, co spowoduje, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 2. Stronie służy prawo do wniesienia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bolesławiec, po uprzednim złożeniu ponaglenia
 3. Skargi i wnioski można składać do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu oraz do Prezydenta Miasta Bolesławiec w każdy poniedziałek w godz. 1300-1600.

VI. UWAGI:

 1. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony.
 2. W przypadku utraty przez przedsiębiorcę fizycznego egzemplarza zezwolenia na wykonywanie  regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, można wystąpić o wydanie uwierzytelnionej kopii tego zezwolenia.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, 
 2. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 5. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Słonecka
(2023-10-20)
Udostępnił:
Soja Mariola
(2020-02-11 13:52:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechota Bogusława
(2023-10-30 10:26:25)