Rejestr uchwał Rady Miasta Bolesławiec przyjętych na XLI sesji

Rejestr uchwał przyjętych na XLI sesji - 25 maja 2022 r.
Nr uchwały Tytuł Typ pliku
XLI/441/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pod nazwą: „Budowa Zespołu Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu”, zlokalizowanej na dz. nr 478 obr. 10 w Bolesławcu pdf
XLI/442/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
XLI/443/2022 w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Bolesławiec pdf
XLI/444/2022 zmieniająca uchwałę Nr XVI/114/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Bolesławiec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów pdf
XLI/445/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/365/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022 pdf
XLI/446/2022

w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023

utraciła moc uchwałą nr XLVII/499/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2022 r. 

pdf
XLI/447/2022 uchylająca uchwałę Nr XXVIII/332/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Programu działalności II Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu przy ul. Parkowej 11 typu D dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi pdf
XLI/448/2022 zmieniająca Uchwałę Nr XL/437/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy pdf
XLI/449/2022

w sprawie udzielenia pomocy dla Miasta Partnerskiego Zbaraż z Ukrainy

utraciło moc nr XLIX/523/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 stycznia 2023 r.

pdf
XLI/450/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec pdf
XLI/451/2022 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. pdf
XLI/452/2022 w sprawie wezwania do uzupełnienia braków pisma z 18 maja 2022 r. i wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi na działanie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu pdf
XLI/453/2022 w sprawie zasad używania herbu i barw miasta oraz insygniów władz pdf
XLI/454/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przeprowadzania konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta Bolesławiec pdf
XLI/455/2022 zmieniająca Uchwałę Nr V/62/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Bolesławiec pdf
XLI/456/2022 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Helenie Strzelczak - Kunickiej pdf
XLI/457/2022 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Halinie Waniak pdf
XLI/458/2022 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Pani Wandzie Draj pdf
XLI/459/2022 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Panu Zygmuntowi Brusiło pdf

 

 

Wytworzył:
Elżbieta Chojnacka
(2022-05-26)
Udostępnił:
Chojnacka Elżbieta
(2022-05-26 14:34:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2023-01-26 15:23:37)