Załącznik do KU-OW

Załącznik do KU-OW

Wersja z dnia 19 lutego 2024 r.

Wydział Oświaty

Obowiązujące przepisy prawa dotyczące usług realizowanych w Wydziale Oświaty

Podstawa prawna:

Nr karty usług:

Ustawa z dnia Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

(Dz.U z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

1,6

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 ze zm.)

1,3,4,5

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

(Dz. U. z 2023 r. poz. 204 ze zm.)

3,4,5

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji

(Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 ze zm.)

6

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela.

(Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.)

7

Uchwała Nr XI/72/11Rady Miasta Bolesławiec z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

( Dz. Urz. Woj. 2011.149.2533)

3

Uchwała nr XLIV/484/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2022 r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów, nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

(Dz. Urz. Woj. Doln.2022.4714)

7

Zarządzenie nr 308/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji doradczo - opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów, nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

 

7

Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji

(Dz.U.2021.67)

 

6

Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

 

(Dz.U.2022.1856)

 

6

Wytworzył:
Renata Szewczyk
(2024-02-19)
Udostępnił:
Jakimowicz Patrycja
(2024-02-22 12:52:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Haniszewska Aleksandra
(2024-03-20 13:34:21)