Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2011

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta numery 1-50
Numer Data W sprawie
1/11 05.01.2011 

przeprowadzenia otwatego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych w 2011 roku

załączniki: nr 1, nr 2nr 3

zmienione zarządzeniem Nr 34/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31 stycznia 2011 r.

2/11  05.01.2011 

przekazania uprawnień Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu

utraciło moc zarządzeniem Nr 27/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 stycznia 2011 r.

3/11  10.01.2011  powołania stałego składu Komisji Przetargowej 
4/11  10.01.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Matejki w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

5/11  10.01.2011  zmiany w składzie Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu 
6/11  10.01.2011  powołania Komisji ds. opiniowania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu przedsięwzięć kulturalnych i sportowych, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej 
7/11 11.01.2011  obniżenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Czerwonych Maków w Bolesławcu, przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
8/11 11.01.2011 obniżenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kraszewskiego w Bolesławcu - przeznaczonej do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego
9/11  11.01.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Orlej w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

10/11  11.01.2011 

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ul. Piastów 20 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

11/11 11.01.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Rynek w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załącznik 

12/11 11.01.2011  obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku przy al. Wojska Polskiego 6a w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego
13/11  11.01.2011  obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy al. Wojska Polskiego 6a w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w związku z przeznaczeniem tego lokalu do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego 
14/11  11.01.2011  określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Bolesławcu 
15/11  11.01.2011  przyznania nagród w ramach środków przeznaczonych w budżecie miasta na promocję miasta Bolesławiec 
16/11  12.01.2011  regulaminu przyznawania dofinansowania z budżetu miasta Bolesławiec do prac wykonywanych w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta Bolesławiec 
17/11  13.01.2011 

planu finansowego budżetu miasta na 2011 rok

załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11 

zmienione zarządzeniem Nr 85/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 17 marca 2011 r.

18/11 18.01.2011  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie posadowienia i przyłączy energetycznych do 10 szt. infokisków zewnętrznych zlokalizowanych w 10 punktach na terenie Bolesławca wraz z instalacją każdego z infokiosków 
19/11  18.01.2011  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę parkingu ul. Buczka-Cicha w Bolesławcu 
20/11  18.01.2011  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę dróg w osiedlu POMONA ul. Gdańska - droga z odwodnieniem i oświetleniem 
21/11  18.01.2011  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi ul. Staszica (boczna) wraz z odwodnieniem i oświetleniem 
22/11 18.01.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w trybie bezprzetargowym

załącznik

23/11  18.01.2011 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego w Bolesławcu do oddania w dzierżawę - w drodze bezprzetargowej

załącznik

24/11 18.01.2011

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

25/11  21.01.2011  powołania Komisji do spraw analizy wniosków o dofinansowanie prac wykonywanych w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta Bolesławiec 
26/11  24.01.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Rynek w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 8 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załącznik

27/11  25.01.2011 

przekazania uprawnień Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu

utraciło moc zarządzeniem Nr 120/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 26 marca 2012 r.

28/11 25.01.2011 

przekazania środków trwałych (sprzętu komputerowego)

załączniki: nr 1, nr 2

29/11 26.01.2011  powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Bolesławcu 
30/11  27.01.2011 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Kosiby w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

31/11 27.01.2011 

przeznaczenia gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Zabobrze w Bolesławcu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

32/11 27.01.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym

załącznik

33/11  28.01.2011  zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Zakładu Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Bolesławcu
34/11 31.01.2011  zmiany zarządzenia Nr 1/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych w 2011 roku 
35/11 31.01.2011  zmiany zarządzenia Nr 305/09 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 8 października 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemców - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu zabudowanego budynkami - w trybie bezprzetargowym 
36/11  31.01.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Prusa w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 1 roku - w drodze bezprzetargowej

załącznik

37/11  31.01.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy ul. Wąskiej w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat - w drodze bezprzetargowej

załącznik

38/11  31.01.2011  zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu 
39/11  31.01.2011 

zmian w budżecie miasta na 2011 rok

załączniki: nr 1nr 2

40/11  01.02.2011 

przeniesienia własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu - w drodze bezprzetargowej

załącznik

zmienione zarządzeniem Nr 192/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 3 czerwca 2011 r.

41/11  02.02.2011 

zmian w składzie Zespołu Roboczego do spraw realizacji w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego budowy oraz zarządzania budynkami mieszkalnymi z przeznaczeniem na lokale komunalne w Gminie Miejskiej Bolesławiec 

utraciło moc zarządzeniem Nr 100/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 marca 2012 r.

42/11  02.02.2011 

przeznaczenia do sprzedaży - na rzecz najemcy - nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej przy ul. Piaskowej w Bolesławcu (obręb 9) - w trybie bezprzetargowym

załącznik

43/11  02.02.2011 

przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul. Piaskowej 7 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

załącznik

44/11 02.02.2011  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 0010, Bolesławiec 10 
45/11  02.02.2011  przekazania uprawnień Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu 
46/11  02.02.2011 

harmonogramu i preliminarza kosztów na rok 2011 wynikających z "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Bolesławiec do roku 2015" przyjętego uchwałą Nr XLIII/423/05 Rady Miasta w Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2005 r. 

załącznik

47/11  02.02.2011

harmonogramu i preliminarza kosztów na rok 2011 wynikających z "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2011" przyjętego uchwałą Nr LXI/503/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 października 2010 r.

załącznik

48/11  02.02.2011  powierzenia stanowiska Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Bolesławcu Panu Waldemarowi Bugajowi 
49/11 03.02.2011  powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 14.716.297,00 zł 
50/11  09.02.2011 

przeznaczenia gruntu położonego przy pl. Ks. J. Popiełuszki w Bolesławcu do oddania w dzierżawę na okres 2 miesięcy - w drodze bezprzetargowej

załącznik

 

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2011-01-01)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2011-01-01 20:39:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-09-24 11:10:18)