Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Urząd Miasta powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia warunków formalnych, podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji może wystąpić o jego uzupełnienie. Brak reakcji ze strony wnioskującego, w ciągu 7 dni, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Pisemne wnioski o udostępnienie informacji publicznej można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (Rynek 41 - Ratusz). W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną, jednym właściwym adresem jest: umboleslawiec@um.boleslawiec.pl lub poprzez platformę ePUAP. Wniosek nie wymaga uzasadnienia, nie wymaga wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Informacje będą udostępniane w trybie określonym ustawą na poszczególnych właściwych merytorycznie stanowiskach pracy.

Wzór wniosku do pobrania:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Urząd Miasta będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Urząd Miasta może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom udostępnienia tej informacji. Informacja zostanie udostępniona po uiszczeniu należnej opłaty, o której wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Wytworzył:
Katarzyna Cieśla
(2008-03-19)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2008-03-19 09:37:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2024-03-01 09:42:21)