2010 rok

 

Rejestr aktów prawa miejscowego Gminy Miejskiej Bolesławiec - 2010 r.
Tytuł aktu Data i miejsce publikacji Data wejścia w życie Uwagi
Uchwała nr IV/14/10 Rady Miasta Bolesławiec z 29.12.2010 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2011 18.01.2011 Dz. Urz. Woj. 2011.11.141  29.12.2010  z mocą obowiązującą od 01.01.2011 
Uchwała nr LXII/516/10 Rady Miasta Bolesławiec z 10.11.2010 r. w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w 2011 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką  13.12.2011 Dz. Urz. Woj. 2010.234.3904 28.12.2010   
Uchwała nr LXI/510/10 Rady Miasta Bolesławiec z 27.10.2010 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Bolesławcu  10.12.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.232.3876  25.12.2010  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.MW2.0911-22/10 z 02.12.2010 
Uchwała nr LXI/509/10 Rady Miasta Bolesławiec z 27.10.2010 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Bolesławcu 10.12.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.232.3875  25.12.2010   
Uchwała nr LXI/496/10 Rady Miasta Bolesławiec z 27.10.2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec 08.12.2010 D.z Urz. Woj. 2010.230.3820  23.12.2010 

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.MW2.0911-19/10 z 30.11.2010§1 

Uchwała nr LXI/513/10 Rady Miasta Bolesławiec z 27.10.2010 r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec 30.11.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.223.3635  15.12.2010   
Uchwała nr LXI/512/10 Rady Miasta Bolesławiec z 27.10.2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/387/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2010-2014  30.11.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.223.3634  15.12.2010   
Uchwała nr LXI/499/10 Rady Miasta Bolesławiec z 27.10.2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/396/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 19.11.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.216.3425   04.12.2010   
Uchwała nr LXI/494/10 Rady Miasta Bolesławiec z 27.10.2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/153/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną  19.11.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.216.3424  04.12.2010   
Uchwała nr LIX/480/10 Rady Miasta Bolesławiec z 29.09.2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec  16.11.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.213.3311  01.12.2010   
Uchwała nr LX/492/10 Rady Miasta Bolesławiec z 12.10.2010 r. w sprawie nadania imienia Księdza Prałata Władysława Rączki placowi na terenie miasta Bolesławiec  28.10.2010  Dz. Urz. Woj. 2010.202.3118 12.11.2010   
Uchwała nr LIX/490/10 Rady Miasta Bolesławiec z 29.09.2010 r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Bolesławiec odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośredniego wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 28.10.2010 Dz. Urz.  Woj. 2010.202.3117 29.09.2010   
Uchwała nr LVIII/470/10 Rady Miasta Bolesławiec z 31.08.2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/414/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec  23.09.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.177.2677  08.10.2010   
Uchwała nr LVIII/472/10 Rady Miasta Bolesławiec z 31.08.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  23.09.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.177.2678  08.10.2010   
Uchwała nr LIV/452/10 Rady Miasta Bolesławiec z 30.06.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Jeleniogórska-Podgórna w Bolesławcu  30.08.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.158.2472  30.09.2010    
Uchwała nr LIV/450/10 Rady Miasta Bolesławiec z 30.06.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Stokrotek-Różana w Bolesławcu  10.08.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.146.2281  10.09.2010   
Uchwała nr LIV/441/10 Rady Miasta Bolesławiec z 30.06.2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/304/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec  10.08.2010 Dz. Ur. Woj. 2010.146.2280  25.08.2010  z mocą obowiązującą od 01.01.2010  
Uchwała nr LIV/458/10 Rady Miasta Bolesławiec z 30.06.2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/272/2004 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Bolesławcu zmienionej uchwałą nr XLI/404/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2005 r. 10.08.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.146.2282 25.08.2010 

 

Uchwała nr LIV/439/10 Rady Miasta Bolesławiec z 30.06.2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/227/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 8 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławcu, zmienionej uchwałą nr XLI/410/05, uchwałą nr LIV/510/06 i uchwałą nr XXIX/252/08 06.08.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.144.2242  21.08.2010   
Uchwała nr LII/433/10 Rady Miasta Bolesławiec z 26.05.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Łokietka-Górne Młyny-Mała-Piaskowa w Bolesławcu 03.08.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.140.2155  03.09.2010   
Uchwała nr LII/430/10 Rady Miasta Bolesławiec z 26.05.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla Staszica w Bolesławcu  03.08.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.140.2152  03.09.2010   
Uchwała nr LIV/459/10 Rady Miasta Bolesławiec z 30.06.2010 r. w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Bolesławcu  06.08.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.144.2243  21.08.2010   
Uchwała nr LII/431/10 Rady Miasta Bolesławiec z 26.05.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej w Bolesławcu  03.08.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.140.2153 03.09.2010   
Uchwała nr LII/432/10 Rady Miasta Bolesławiec z 26.05.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul.Śluzowej w Bolesławcu 03.08.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.140.2154 03.09.2010  
Uchwała nr LI/428/10 Rady Miasta Bolesławiec z 05.05.2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/348/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Bolesławiec stałych obwodów, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 31.05.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.102.1538  05.05.2010   
Uchwała nr LI/427/10 Rady Miasta Bolesławiec z 05.05.2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/347/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  31.05.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.102.1582  05.05.2010   
Uchwała nr L/424/10 Rady Miasta Bolesławiec z 21.04.2010 r. w sprawie nadania imienia Jerzego Szmajdzińskiego rondu na terenie miasta Bolesławiec  17.05.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.93.1410  01.06.2010   
Uchwała nr L/423/10 Rady Miasta Bolesławiec z 21.04.2010 r. w sprawie nadania imienia Prezydenta Lecha kaczyńskiego rondu na terenie miasta Bolesławiec  17.05.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.93.1409  01.06.2010   
Uchwała nr XLIX/407/10 Rady Miasta Bolesławiec z 31.03.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec  17.05.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.91.1371  17.06.2010   
Uchwała nr XLIX/408/10 Rady Miasta Bolesławiec z 31.03.2010 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2010-2014 22.04.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.76.1161  07.05.2010  z mocą obowiązującą od 01.06.2010 
Uchwała nr XLVIII/401/10 Rady Miasta Bolesławiec z 24.02.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec  09.04.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.64.981  10.05.2010   
Uchwała nr XLVIII/402/10 Rady Miasta Bolesławiec z 24.02.2010 r. w sprawie regulaminu targowisk  25.03.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.54.822  09.04.2010   
Uchwała nr XLVII/395/10 Rady Miasta Bolesławiec z 27.01.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stnowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych 26.02.2010 Dz. Urz. Woj. 2010.37.505 13.03.2010  

Uchwała nr XLVII/396/10 Rady Miasta Bolesławiec z 27.01.2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

zmieniona uchwałą nr XIX/243/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23.03.2016 r.

12.02.2010Dz. Urz. Woj. 2010.27.375 27.02.2010  

 

Wytworzył:
Sylwia Chruszcz
(2011-11-15)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2011-12-09 13:16:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-08-19 13:19:54)