2012 rok

 

Rejestr aktów prawa miejscowego Gminy Miejskiej Bolesławiec - 2012 r.
Tytuł aktu Data i miejsce publikacji Data wejścia w życie

Uchwała nr XXX/227/12 Rady Miasta Bolesławiec z 28.11.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Dolne Młyny-Jezierskiego-Wróblewskiego w Bolesławcu

Skarga Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.58.2012.SK2 z dnia 8 maja 2013 r.

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu nr II SA/Wr 424/13 z dnia 4 października 2013 r.

2013-05-09 Dz. Urz. Woj. 2013.3060 10.06.2013

Uchwała nr XXX/237/12 Rady Miasta Bolesławiec z 28.11.2012 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XI/47/90 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez Miejską Radę Narodową w Bolesławcu i Prezydenta Miasta Bolesławca przed dniem 27 maja 1990 r. i nadal obowiązujących

Skarga Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.362.2012.MS6 z dnia 24 kwietnia 2013 r.

2013-04-24 Dz. Urz. Woj. 2013.2792 09.05.2013
Uchwała nr XXXI/263/12 Rady Miasta Bolesławiec z 19.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2013 2013-04-16 Dz. Urz. Woj. 2013.2595 19.12.2012 z mocą obow. od 01.01.2013
Uchwała nr XXIX/215/12 Rady Miasta Bolesławiec z 31.10.2012 r. w sprawie Statutu Miasta Bolesławiec 2013-04-11 Dz. Urz. Woj. 2013.2478 26.04.2013
Uchwała nr XXX/226/12 Rady Miasta Bolesławiec z 28.11.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Widok w Bolesławcu 2013-02-26 Dz. Urz. Woj. 2013.1349 29.03.2013
Uchwała nr XXXII/275/12 Rady Miasta Bolesławiec z 28.12.2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2013-02-18 Dz. Urz. Woj. 2013.1155 05.03.2013

Uchwała nr XXXII/274/12 Rady Miasta Bolesławiec z 28.12.2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

uchylono uchwałą nr XXIII/270/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r.

2013-02-18 Dz. Urz. Woj. 2013.1154 05.03.2013

Uchwała nr XXXII/273/12 Rady Miasta Bolesławiec z 28.12.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

zmieniona uchwałą nr XLIV/360/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 listopada 2013 r.

2013-02-18 Dz. Urz. Woj. 2013.1153 05.03.2013
Uchwała nr XXXII/271/12 Rady Miasta Bolesławiec z 28.12.2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-02-18 Dz. Urz. Woj. 2013.1152 05.03.2013
Uchwała nr XXIX/209/12 Rady Miasta Bolesławiec z 31.10.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. St. Starzyńskiego w Bolesławcu 2013-02-14 Dz. Urz. Woj. 2013.1069 01.03.2013

Uchwała nr XXXI/253/12 Rady Miasta Bolesławiec z 19.12.2012 r. w sprawie zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N21.4131.5.2012.SK2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17.01.2013 r. stwierdzające nieważność §6 ust. 1 uchwały

2013-01-25 Dz. Urz. Woj. 2013.535 09.02.2013
Uchwała nr XXX/235/12 Rady Miasta Bolesławiec z 28.11.2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec 2013-01-08 Dz. Urz. Woj. 2013.121 23.01.2013
Uchwała nr XXX/228/12 Rady Miasta Bolesławiec z 28.11.2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec 2013-01-08 Dz. Urz. Woj. 2013.120 23.01.2013
Uchwała nr XXX/225/12 Rady Miasta Bolesławiec z 28.11.2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec 2013-01-08 Dz. Urz. Woj. 2013.119 23.01.2013
Uchwała nr XXX/224/12 Rady Miasta Bolesławiec z 28.11.2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec 2013-01-08 Dz. Urz. Woj. 2013.118 23.01.2013
Uchwała nr XXX/223/12 Rady Miasta Bolesławiec z 28.11.2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec 2013-01-08 Dz. Urz. Woj. 2013.117 23.01.2013
Uchwała nr XXX/222/12 Rady Miasta Bolesławiec z 28.11.2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec 2013-01-08 Dz. Urz. Woj. 2013.116 23.01.2013
Uchwała nr XXXI/251/12 Rady Miasta Bolesławiec z 19.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/387/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2010-2014 2012-12-31 Dz. Urz. Woj. 2012.5191 15.01.2013

Uchwała nr XXX/232/12 Rady Miasta Bolesławiec z 28.11.2012 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

utraciła moc uchwałą nr XIV/182/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2015 r.

2012-12-07 Dz. Urz. Woj. 2012.4721 26.12.2012 z mocą obow. od 01.01.2013
Uchwała nr XXX/231/12 Rady Miasta Bolesławiec z 28.11.2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do stosowania na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec 2012-12-07 Dz. Urz. Woj. 2012.4720 26.12.2012 z mocą obow. od 01.01.2013

Uchwała nr XXX/238/12 Rady Miasta Bolesławiec z 28.11.2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

zmieniona uchwałą nr XIII/170/2015 rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 września 2015 r.

2012-12-07 Dz. Urz. Woj. 2012.4624 22.12.2012 z mocą obow. od 01.01.2013
Uchwała nr XXX/236/12 Rady Miasta Bolesławiec z 28.11.2012 r. w sprawie Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bolesławiec 2012-12-07 Dz. Urz. Woj. 2012.4623 22.12.2012
Uchwała nr XXX/234/12 Rady Miasta Bolesławiec z 28.11.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec 2012-12-07 Dz. Urz. Woj. 2012.4622 22.12.2012
Uchwała nr XXX/233/12 Rady Miasta Bolesławiec z 28.11.2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkolno-przedszkolnej i określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec 2012-12-07 Dz. Urz. Woj. 2012.4621 22.12.2012

Uchwała nr XXIX/212/12 Rady Miasta Bolesławiec z 31.10.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

utraciła moc uchwałą nr XIV/181/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2015 r.

2012-11-19 Dz. Urz. Woj. 2012.4017 04.12.2012 z mocą obow. od 01.01.2013
Uchwała nr XXVIII/207/12 Rady Miasta Bolesławiec z 26.09.2012 r. w sprawie zaliczenia działki do kategorii dróg gminnych 2012-11-07 Dz. Urz. Woj. 2012.3783 22.11.2012 z mocą obow. od 01.01.2013
Uchwała nr XXVIII/206/12 Rady Miasta Bolesławiec z 26.09.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/387/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2010-2014 2012-11-07 Dz. Urz. Woj. 2012.3782 22.11.2012

Uchwała nr XXVIII/203/12 Rady Miasta Bolesławiec z 26.09.2012 r. w sprawie podziału miasta Bolesławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

zmieniona uchwałą Nr XLIX/408/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 marca 2014 r. oraz uchwałą Nr LIV/446/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 września 2014 r.

2012-11-07 Dz. Urz. Woj. 2012.3781 22.11.2012

Uchwała nr XXVIII/202/12 Rady Miasta Bolesławiec z 26.09.2012 r. w sprawie podziału miasta Bolesławiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

zmieniona uchwałą Nr XLIX/407/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 marca 2014 r.

2012-11-07 Dz. Urz. Woj. 2012.3780 22.11.2012
Uchwała nr XXVIII/198/12 Rady Miasta Bolesławiec z 26.09.2012 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2012-11-07 Dz. Urz. Woj. 2012.3779 22.11.2012 z mocą obow. od 01.01.2013

Uchwała nr XXVIII/205/12 Rady Miasta Bolesławiec z 26.09.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

utraciła moc uchwała nr XIV/180/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2015 r.

2012-10-25 Dz. Urz. Woj. 2012.3591 09.11.2012 z mocą obow. od 01.01.2013
Zarządzenie nr 139/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z 29.03.2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok 2012-09-13 Dz. Urz. Woj. 2012.3137 30.03.2012
Uchwała nr XXIII/177/12 Rady Miasta Bolesławiec z 30.05.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Jana Pawła II-Staroszkolna-Piastów w Bolesławcu

2012-06-19 Dz. Urz. Woj. 2012.2165

04.07.2012
Uchwała nr XXII/171/12 Rady Miasta Bolesławiec z 25.04.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Karola Miarki-Komuny Paryskiej-Garncarska w Bolesławcu 06.06.2012 Dz. Urz. Woj. 2012.2043 21.06.2012
Zarządzenie nr 103/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z 07.03.2012 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu w 2012 roku 23.03.2012 Dz. Urz. Woj. 2012.1171 07.03.2012

Uchwała nr XIX/155/12 Rady Miasta Bolesławiec z 01.02.2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie miasta Bolesławiec

utraciła moc uchwałą nr XXIII/269/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r.

14.02.2012 Dz. Urz. Woj. 2012.627  01.03.2012 
Uchwała nr XIX/147/12 Rady Miasta Bolesławiec z 01.02.2012 r. w sprawie nadania nazwy "ulica Jagiellonów" na terenie miasta Bolesławiec 14.02.2012 Dz. Urz. Woj. 2012.626 01.03.2012

 

Wytworzył:
Sylwia Chruszcz
(2011-11-15)
Udostępnił:
Cieśla Katarzyna
(2011-12-09 13:21:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Elżbieta
(2020-11-02 15:08:24)