Gminny Program Rewitalizacji - ogłoszenie

               Bolesławiec, dnia 22 lutego 2016 r.

Prezydent Miasta Bolesławiec zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 w Gminie Miejskiej Bolesławiec

 

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Prezydent Miasta Bolesławiec informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Prezydent Miasta Bolesławiec zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych opracowanej diagnozy Gminy Miejskiej Bolesławiec i określonych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. Diagnoza  obejmuje sferę społeczną, gospodarczą, środowiskową i  przestrzenno – funkcjonalną.

Uprawnieni do udziału w konsultacjach są:

 • mieszkańcy obszaru proponowanego do objęcia rewitalizacją oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego,
 • mieszkańcy miasta Bolesławiec inni niż zamieszkali na proponowanym obszarze rewitalizacji,
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 2 marca 2016 r. do dnia 3 kwietnia 2016 r. w formie:

 • zbierania  uwag i wniosków w  formie papierowej oraz elektronicznej. Wnioski i uwagi można dostarczyć drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.boleslawiec.pl  lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec, z dopiskiem „Gminny Program Rewitalizacji”, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec od dnia 2 marca 2016 r. do dnia 3 kwietnia 2016 r.
 • spotkania w sprawie projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, które odbędzie się w dniu 17 marca 2016 r. w godz. 16:00 -18:00 w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”, ul. F. Chopina 17, Bolesławiec.
 • ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta Bolesławiec metodą wywiadu osobistego prowadzonego przez ankietera oraz za pomocą aktywnej ankiety umieszczonej na stronie internetowej miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.eu),
 • osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec, będącego przedmiotem konsultacji, jest Tomasz Gabrysiak, Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41 - Ratusz, pokój nr 305 w godzinach pracy urzędu, adres poczty elektronicznej: rewitalizacja@um.boleslawiec.pl.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz ankieta  konsultacyjna dostępne będą od dnia 2 marca 2016 r.:

•  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce:  Gminny Program Rewitalizacji,

• na stronie internetowej miasta Bolesławie (www.boleslawiec.eu):  w zakładce Gminny   Program Rewitalizacji,

• w Urzędzie Miasta Bolesławiec, Biuro Obsługi Interesanta,  Rynek 41 – Ratusz, w godzinach pracy urzędu.

 

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 

 

                                                                                    Prezydent Miasta Bolesławiec

                                                                                             /-/ Piotr Roman

logoFEPOPT

Wytworzył:
Prezydent Miasta - Piotr Roman
(2016-02-22)
Udostępnił:
Rutyna Dariusz
(2016-02-22 22:58:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Rutyna Dariusz
(2016-02-22 23:03:50)