Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

 

Prezydent Miasta Bolesławiec zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Prezydent Miasta Bolesławiec informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Uprawnieni do udziału w konsultacjach są:

 • mieszkańcy obszaru proponowanego do objęcia rewitalizacją oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego,
 • mieszkańcy miasta Bolesławiec inni niż zamieszkali na proponowanym obszarze rewitalizacji,
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 •  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
 •  

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 2 lipca 2016 r. do 2 sierpnia 2016 r. w formie:

 • zbierania  uwag i wniosków w  formie papierowej oraz elektronicznej. Wnioski i uwagi można dostarczyć drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.boleslawiec.pl  lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec, z dopiskiem „Gminny Program Rewitalizacji”, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec od 2 lipca  2016 r. do 2 sierpnia 2016 r.,
 • spaceru studyjnego, który odbędzie się w dniu 2 lipca  2016 r. w godz. 12:00 -14:00 na terenie bulwaru nad Bobrem (przy wiadukcie kolejowym, ul. Cieszkowskiego), który odbędzie się w celu zebrania uwag i wniosków,
 • spaceru studyjnego, który odbędzie się w dniu 9 lipca  2016 r. w godz. 11:00 -13:00 na obszarze przylegającym do byłego domu handlowego „Mieszko” (ul. Asnyka), w celu zebrania uwag i wniosków,
 • spotkania konsultacyjnego w dniu 12 lipca 2016 r., godz. 15:00 – 17:00, które odbędzie się w Sali Rajców bolesławieckiego ratusza,
 • spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 13 lipca 2016 r., w godz. 10:00 – 12:00, w świetlicy na osiedlu Kościuszki (obszar Kościuszki I). Spotkanie zorganizowane jest dla mieszkańców obszarów Kościuszki I i II,
 • ankietyzacji przeprowadzonej wśród mieszkańców za pomocą aktywnego kwestionariusza ankiety umieszczonego na stronie internetowej miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.eu),
 • osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec, będącej przedmiotem konsultacji, jest Tomasz Gabrysiak, Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41 - Ratusz, pokój nr 305 w godzinach pracy urzędu, adres poczty elektronicznej: rewitalizacja@um.boleslawiec.pl.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz ankieta  konsultacyjna dostępne będą od dnia 2 lipca 2016 r.:

•  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce:  Gminny Program Rewitalizacji,

• na stronie internetowej miasta Bolesławie (www.boleslawiec.eu):  w zakładce Gminny   Program Rewitalizacji,

• w Urzędzie Miasta Bolesławiec, Biuro Obsługi Interesanta,  Rynek 41 – Ratusz, w godzinach pracy urzędu.

 

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 

 

                                                                                    Prezydent Miasta Bolesławiec

                                                                                             /-/ Piotr Roman

 

FEPOT

Wytworzył:
Piotr Roman Prezydent Miasta
(2016-06-24)
Udostępnił:
Rutyna Dariusz
(2016-06-24 21:27:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Rutyna Dariusz
(2016-06-24 21:27:58)