Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec

02.07.2016 r.

Prezydent Miasta Bolesławiec zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec

Uprawnieni do udziału w konsultacjach są:

mieszkańcy obszaru proponowanego do objęcia rewitalizacją oraz właściciele,

użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, mieszkańcy miasta Bolesławiec inni niż zamieszkali na proponowanym obszarze rewitalizacji, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej;

podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 2 lipca 2016 r. do 2 sierpnia 2016 r. w formie:

- zbierania  uwag i wniosków w  formie papierowej oraz elektronicznej. Wnioski i uwagi można dostarczyć drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.boleslawiec.pl  lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec, z dopiskiem „Gminny Program Rewitalizacji”, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Bolesławiec, Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec od 2 lipca  2016 r. do 2 sierpnia 2016 r.,

- spaceru studyjnego, który odbędzie się w dniu 2 lipca  2016 r. w godz. 12:00 -14:00 na terenie bulwaru nad Bobrem (przy wiadukcie kolejowym, ul. Cieszkowskiego), który odbędzie się w celu zebrania uwag i wniosków,

- spaceru studyjnego, który odbędzie się w dniu 9 lipca  2016 r. w godz. 11:00 -13:00 na obszarze przylegającym do byłego domu handlowego „Mieszko” (ul. Asnyka), w celu zebrania uwag i wniosków,

- spotkania konsultacyjnego w dniu 12 lipca 2016 r., godz. 15:00 – 17:00, które odbędzie się w Sali Rajców bolesławieckiego ratusza,

- spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 13 lipca 2016 r., w godz. 10:00 – 12:00, w świetlicy na osiedlu Kościuszki (obszar Kościuszki I). Spotkanie zorganizowane jest dla mieszkańców obszarów Kościuszki I i II,

- ankietyzacji przeprowadzonej wśród mieszkańców za pomocą aktywnego kwestionariusza ankiety umieszczonego na stronie internetowej miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.eu),

Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Bolesławiec w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec, będącej przedmiotem konsultacji, jest Tomasz Gabrysiak, Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41 - Ratusz, pokój nr 305 w godzinach pracy urzędu, adres poczty elektronicznej: .">rewitalizacja@um.boleslawiec.pl.

            Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz ankieta  konsultacyjna dostępne będą od dnia 2 lipca 2016 r.:

•  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce:  Gminny Program Rewitalizacji,

•  na stronie internetowej miasta Bolesławie (www.boleslawiec.eu) w zakładce Gminny   Program Rewitalizacji,

• w Urzędzie Miasta Bolesławiec, Biuro Obsługi Interesanta,  Rynek 41 – Ratusz, w godzinach pracy urzędu.

            Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

            Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

                Prezydent Miasta Bolesławiec

                                             /-/ Piotr Roman

 

 

Projekt konsultowanej uchwały: herb.png

 

 

 

 

Tutaj znajduje się ankieta elektroniczna: herb.png

 

logoFEPOPT

Wytworzył:
Piotr Roman Prezydent Miasta
(2016-07-02)
Udostępnił:
Rutyna Dariusz
(2016-07-02 23:17:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Rutyna Dariusz
(2016-07-02 23:42:25)